TAILIEUCHUNG - luận văn:Thực trạng pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam và những yêu cầu đổi mới trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Hoạt động xuất bản vừa là hoạt động văn hoá, tư tưởng, vừa là hoạt động sản xuất vật chất. Nó là kết quả lao động sáng tạo của con người, là phương tiện quan trọng phản ánh đời sống tinh thần, bộ mặt văn hoá của mỗi dân tộc ở mọi thời đại. Mặt khác, từ khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp thì xuất bản không chỉ đóng vai trò phản ánh đời sống tinh thần và vật chất của con người mà còn mang tính giai cấp ngày càng rõ rệt, là nguồn lực. | 1 ỉ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I . í ĐỀ TÀI Thực trạng pháp luật í trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở ị I Việt Nam và những yêu cầu đổi mới I I trong cơ chế thị trường định hướng xã I í hội chủ nghĩa í 2 MỤC LỤC LỜI MỞ Chương I KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT XUẤT BẢN Ở VIỆT I. NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT VỀ XUẤT 1. Nhận thức chung về xuất . Khái . Vị trí của xuất bản trong đời sống xã . Vai trò của xuất . Đặc điểm của xuất 2. Hiệu quả và những đặc trưng cơ bản về quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất . Hiệu quả của quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất . Những đặc trưng cơ bản của quản lý Nhà nước bằng pháp luật về xuất bản. 24 II. VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT 1. Pháp luật - phương tiện quản lý Nhà nước về xuất . Pháp luật - phương tiện tạo lập môi trường tự do sáng tạo bình đăng cho các chủ thể trong hoạt động xuất . Pháp luật bảo vệ lợi ích hợp pháp của những người sáng tạo ra tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa . Pháp luật đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động xuất bản28 . Pháp luật - phương tiện nâng cao hiệu quả chính trị - kinh tế xã hội trong xuất bản chống thương mại hoá xuất . Pháp luật - phương tiện bảo vệ lợi ích người tiêu dùng xuất bản 2. Nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động xuất . Hoạch định chiến lược phát triển xuất bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa .31 . Quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên các lính vực khác nhau của xuất bản. 32 3 Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG yêu cầu đổi mới trong cơ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ I. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT nam . 37 1. Sự hình thành hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam 37 2. Pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam - Thực trạng .38 . về hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.