TAILIEUCHUNG - Xây dựng thể chế trong lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh văn hóa phẩm hiện thời ở nước ta

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi là xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm): Là hoạt động đưa từ Việt Nam ra nước ngoài, đưa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu, mạng internet hoặc các hình thức khác đối với văn hóa phẩm để sử dụng riêng, biếu, tặng, thừa kế, triển lãm, hội chợ, dự thi, hợp tác trao đổi, hội thảo, liên hoan, viện trợ, phổ biến hoặc các mục đích khác không mang tính thương mại thu lợi nhuận | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA Hổ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG QUAN ĐỂ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2003-2004 XÂY DỤNG THỂ CHẾ TRONG LĨNH vực DỊCH vụ VÀ KINH DOANH VĂN HOÁ PHAM hiện thời ở nước ta Cơ quan chủ trì Khoa văn hóa xã hội chủ nghĩa Chủ nhiệm đề tài GS. TS . Hoàng Vinh Thư ký đề tài ThS. Lê Trung Kiên HÀ NỘI - THÁNG 12- 2004 ọr DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN 1. . Hoàng Vinh 2. ThS. Diêm Thị Đường 3. TS. Nguyễn Tiến 4. TS. Nguyên Duy Bắc 5. . Lê Quý Đức 6. TS. Nguyễn Thị Hương 7. ThS. Lê Trung Kiên 8. TS. Nguyễn Văn Hậu 9. TS. Đinh Thị Vân Chi 10. . Phạm Duy Đức 11. Vinh 12. ThS. Hổ Tuyết Dung Học viện CTQG Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa Trường Đại học Văn hóa Học viên CTQG Hồ Chí Minh Học viện CTQG Hồ Chí Minh Học viện CTQG Hồ Chí Minh Học viện CTQG Hổ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa Trường Đại học Văn hóa Học viện CTQG Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa Học viện CTQG Hỗ Chí Minh CHỮVIẾT TẮT - Bộ vãn hoá thông tin Bộ VHTT Bộ - Tài sản văn hoá dân tộc Tài sản VHDT -Xã hội chủ nghiã XHCN - Đề án xã hội hoá hoạt động văn hoá Đề án - Ban chấp hành Trung ương Ban CHTƯ - Giáo sư Tiến sĩ GS TS - Đô la mỹ USD - Tổ chức khoa học giáo dục văn hoá Liên hiệp UNESCO quốc - Trung tâm văn hoá thông tin Trung tâm VHTT - Sách đã dẫn Sdd - Hà Nội HN - Nhà xuất bản NXB - Khoa học xã hội KHXH - Chính trị Quốc gia .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.