TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 83/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT