TAILIEUCHUNG - Bài giảng So sánh các trung bình nghiệm thức

Bài giảng So sánh các trung bình nghiệm thức bao gồm những nội dung về kiểm định khác biệt nhỏ nhất có ý nghĩa; kiểm định duncan. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích. | SO SÁNH CÁC TRUNG BÌNH NGHIỆM THỨC PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI Kiểm định F không ý nghĩa Không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức Kiểm định F có ý nghĩa Nhiều nghiệm thức Hai nghiệm thức Phân tích tương phản So sánh nhiều trung bình LSD DUNCAN Kết luận 2 nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa Bước 1: Tính sai biệt trung bình giữa nghiệm thức đối chứng với một trong sáu nghiệm thức thức ăn SO SÁNH CÁC TRUNG BÌNH NGHIỆM THỨC KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT NHỎ NHẤT CÓ Ý NGHĨA (Least Significant Difference Test = LSD) số lần lặp lại bằng nhau Tăng trưởng trung bình Khác biệt với đối chứng Nghiệm thức %/ngày (a) %/ngày A 2,127 0, 811 B 2,678 1,362 C 2,552 1,236 D 2,128 0,812 E 1,796 0,480 F 1,681 0,365 Đối chứng 1,316 - (a) Trung bình của 4 lần lặp lại Bước 2: Tính trị số LSD ở mức ý nghĩa Bước 3: So sánh mỗi giá trị sai khác trung bình tính ở bước 1 với giá trị LSD tính ở bước 2, và đánh dấu **, * hoặc ns trên trị số sai khác, với: ** : Khi giá trị sai khác trung bình lớn hơn giá trị LSD ở mức ý nghĩa 1%. * : Khi giá trị sai khác trung bình lớn hơn giá trị LSD ở mức ý nghĩa 5%. ns : Khi giá trị sai khác trung bình nhỏ hơn giá trị LSD ở mức ý nghĩa 5%. SO SÁNH CÁC TRUNG BÌNH NGHIỆM THỨC KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT NHỎ NHẤT CÓ Ý NGHĨA (Least Significant Difference Test = LSD) số lần lặp lại bằng nhau Ví dụ 2: Sử dụng số liệu của bố trí khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD), bốn lần lặp lại với năm nghiệm thức là năm cách bón phân đạm khác nhau. Bước 1: Xếp các trung bình nghiệm thức theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần) SO SÁNH CÁC TRUNG BÌNH NGHIỆM THỨC KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT NHỎ NHẤT CÓ Ý NGHĨA (Least Significant Difference Test = LSD) số lần lặp lại bằng nhau Nghiệm thức Năng suất trung bình tạ/ha Xếp hạng E 38,0 1 B 49,8 2 A 49,9 3 D 51,5 4 C 52,6 5 SO SÁNH CÁC TRUNG BÌNH NGHIỆM THỨC KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT NHỎ NHẤT CÓ Ý NGHĨA (Least Significant Difference Test = LSD) số lần lặp lại bằng nhau Bước 2: Tính giá trị LSD ở mức ý nghĩa đã định Bước 3: Tính sai biệt của tất cả các cặp trung bình có thể có bằng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.