TAILIEUCHUNG - Tài liệu tư pháp quốc tế - vấn đề 3

Thừa kế được nghiên cứu trong tư pháp quốc tế là thừa kế có yếu tố nước ngoài. Tại Việt nam, yếu tố nước ngoài trong các quan hệ thừa kế được xác định theo điều 758 bộ luật dân sự, bao gồm 3 yếu tố | VĐ3. Thừa kế trong tư pháp quốc tế Phần bộ luật dân sự Các hiệp định tương trợ tư pháp quốc tế I Khái niệm thừa kế trong tư pháp quốc tế Luật dân sự nghiên cứu các lý luận chung thừa kế theo di chúc thừa kế theo pháp luật hàng thừa kế . khác với tư pháp quốc tế Thừa kế được nghiên cứu trong tư pháp quốc tế là thừa kế có yếu tố nước ngoài. Tại Việt nam yếu tố nước ngoài trong các quan hệ thừa kế được xác định theo điều 758 bộ luật dân sự bao gồm 3 yếu tố Chủ thể Căn cứ xác lập phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ xảy ra ở nước ngoài Ví dụ Người Việt nam ra nước ngoài làm việc lập di chúc để lại tài sản ở nước ngoài cho người thân ở Việt nam. Pháp luật nước ngoài qui định rất khác nhau về hình thức của di chúc nên phát sinh xung đột pháp luật Tài sản liên quan đến quan hệ nằm ở nước ngoài Ví dụ Người Việt nam hợp tác lao động và có tài sản ở Nga nếu không để lại di chúc thì người thừa hưởng ở Việt nam sẽ dựa vào luật nào Pháp luật Việt nam sẽ được áp dụng để xác định năng lực lập di chúc. Nếu công dân đó có 2 quốc tịch thì do Việt nam chỉ xem đó là người Việt nam định cư ở nước ngoài nên pháp luật Việt nam vẫn được áp dụng Hình thức di chúc được xác định theo pháp luật Việt nam hoặc pháp luật Nga Khi nghiên cứu quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tư pháp quốc tế tập trung vào 3 vấn đề cơ bản Xác định thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với các vụ việc có yếu tố nước ngoài Tại Việt nam thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với các vụ việc có yếu tố nước ngoài được xác định theo điều 410 thẩm quyền chung và điều 411 thẩm quyền riêng của luật tố tụng dân sự Xác định hệ thống pháp luật cần được áp dụng nhằm giải quyết các vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài Công nhận và thi hành bản án quyết định của tòa án nước ngoài về các vụ việc thừa kế có yếu tố nước ngoài không bao gồm quyết định của trọng tài do trọng tài thường không có thẩm quyền giải quyết các vụ việc thừa kế dân sự. Ngoại lệ là trọng tài Mỹ có thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình II Gỉai quyết xung

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.