TAILIEUCHUNG - Quyết định 27/2013/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND sửa đổi khoản 6, Điều 10 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 10/2013/QĐ-UBND. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Số 27 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuy Hòa ngày 16 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 6 ĐIỀU 10 QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10 2013 QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về Thi hành Luật Đất đai số 197 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về Bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư Căn cứ Thông tư số 14 2009 TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất giao đất cho thuê đất Căn cứ Quyết định số 10 2013 QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Phú Yên Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 338 TTr-STNMT ngày 11 9 2013 Báo cáo thẩm định số 925 BC-STP ngày 29 8 2013 của Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 6 Điều 10 quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được ban hành kèm theo Quyết định số 10 2013 QĐ-UBND ngày 23 4 2013 của UBND Tỉnh như sau 1. 6. Trường hợp người bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.