TAILIEUCHUNG - Bài giảng Giải tích 1 - Chương 5: Chuỗi số dương

Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 5: Chuỗi số dương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa, các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của chuỗi số dương. Cuối chương có các bài tập dành cho người đọc tự ôn tập lại kiến thức. . | II. CHUỖI SỐ DƯƠNG w nghĩa Chuỗi số dương là chuỗi un với un 0 V n 2. Các tiêu chuân xét sự hội tụ của chuỗi số dương a Tiêu chuân tích phân Cho hàm số f x liên tục không âm và đơn điệu giảm trên k - k N Khi đó Chuỗi n 1 f n hội tụ f x dx hội tụ k X T 1 Ẵ A r 1 V a Tiêu chuân tích phân tt VD1 Xét chuỗi Y 4 n 1 n Nếu X 0 thì u nên chuỗi phân kỳ. Nếu 0 thì u 1 nên chuỗi phân kỳ. Nếu 0 khi đó xét hàm f x 1 xa VD 1 tt Hàm này liên tục không âm và đơn điệu giảm trên 1 ro Mà ro hội tụ nếu X 1 phân kỳ nếu X 1 OT Ẽ 1 hội tụ nếu X 1 Vậy chuỗi Ẩ Ị n 1 n phân kỳ nếu X

TỪ KHÓA LIÊN QUAN