TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Cùng tìm hiểu Chương 5 Đa cộng tuyến, với kiến thức về bản chất và nguyên nhân, hậu quả, phát hiện, khắc phục của đa cộng tuyến. | Chương V - Đa cộng tuyến Chương V - Đa cộng tuyến ự C5XS 4 1. Đa cộng tuyến - bản chất và nguyên nhân 2. Hậu quả 3. Phát hiện 4. Khắc phục Chương V - Đa cộng tuyến ự C5XS 1. Đa cộng tuyến - bản chất và nguyên nhân PRM Y P1 p2X2 . . p Xk Ui Giả thiết OLS Các biến độc lập không có tương quan tuyến tính với nhau. Giả thiết bị vi phạm khuyết tật Đa cộng tuyến Nguyên nhân - Mô hình có các biến không cần thiết hoặc có thông tin trùng lặp bài tập hồi qui lượng bán của 1 hãng phụ thuộc vào giá và lượng bán của hãng cạnh tranh . - Các biến KT XH trong cùng 1 lĩnh vực thường có quan hệ chặt chẽ với nhau hồi qui sản lượng phụ thuộc vào vốn và laođộng GDP phụ thuộc vào IM và EX .