TAILIEUCHUNG - Giải bài tập thực hành môn Kinh tế lượng

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích Giải bài tập thực hành môn Kinh tế lượng có kèm theo đáp án, giúp cho các bạn sinh viên khoa Kinh tế ôn tập và luyện thi kết thúc học phần tốt hơn. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP --------------------- GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN KINH TẾ LƯỢNG Họ tên s v Nguyễn Văn A Lớp TCDN 2 Số thứ tự 25 Bài 1 a Đồ thị phân tán của chi tiêu theo thu nhập b Mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của chi tiêu theo thu nhập là CHITIEU THUNHAP Giá trị ước lượng của p2 là 0 5091 cho biết khi thu nhập tăng giảm 1 USD tuần thì chi tiêu trung bình của một hộ gia đình tăng giảm 0 51 USD tuần. Bai 2 Mo hinh höi quy tuyen tinh mau cüa GDP theo X nhu sau GDP X Gia tri ink luviig cüa ß2 la 97 683 cho biet Trong khoäng th di gian 1972-1991 tong sän ph am noi dia tinh theo do la näm 1987 cüa Hoa Ky tang trung binh hang näm khoäng 97 683 ty USD. C Mo hinh höi quy tuyen tinh mau cüa GDP1 theo X trong giai doan 1972-1986 nhu sau GDP1 X Cac gia tri du bao cüa GDP tinh theo do la hien hanh cho o bäng sau Nam Gia tri d bao 1987 1988 1989 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    10-08-2020
161    10    0    10-08-2020
107    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN