TAILIEUCHUNG - Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - GV. Trần Thị Hương

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh do GV. Trần Thị Hương biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo. | Giảng viên: Trần Thị Hương Bộ môn Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế & Quản lý Đại học Bách Khoa HN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỌC PHẦN HN, 01/2011 Tài liệu học tập 2 Tác giả: Bùi Văn Trường NXB: Lao động Xã hội, Năm 2007 Tác giả: PGS. TS Phạm Thị Gái NXB: Thống kê, Trường Đại học kinh tế quốc dân Năm 2004 Tác giả:. TS Lê Thị Phương HIệp NXB: Khoa học và kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa HN Năm 2006 Mục đích của môn học 3 Trang bị cho sinh viên phương pháp và kỹ năng nhằm phân tích thực trạng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn lực đầu vào. Trên cơ sở đó xác định chính xác các nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của chúng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- tài chính của doanh nghiệp. Yêu cầu đối với sinh viên 4 Hiểu rõ khái niệm và mối liên hệ về mặt bản chất giữa các chỉ tiêu kinh tế Nắm vững và vận dụng linh hoạt các phương pháp phân tích. Phân tích chính xác tình trạng hiện tại của doanh nghiệp trong mối quan hệ với các nhân tố liên quan và đề xuất các .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN