TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 3 Mô hình hồi qui bội, trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau: Xây dựng mô hình; Ước lượng SRF; Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS; Độ chính xác của các ước lượng; Phân tích hồi qui; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui; Kiểm định thu hẹp (mở rộng) hồi quy; Dự báo; Một số dạng hàm trong kinh tế. | Chương III - Mô hình hồi qui bội fỷi Chương III - Mô hình hồi qui bội 1. Xây dựng mô hình 2. Ước lượng SRF 3. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS 4. Độ chính xác của các ước lượng 5. Phân tích hồi qui 6. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui 7. Kiểm định thu hẹp mở rộng hồi quy 8. Dự báo 9. Một số dạng hàm trong kinh tế fỷi Chương III - Mô hình hồi qui bội Z 1. Xây dựng mô hình - Ví dụ Chi tiêu hộ Thu nhập hộ số người tuổi chủ hộ Sản lượng Vốn đầu tư lao động diện tích nhà xưởng Lượng cầu Giá bán giá hàng hóa liên quan thu nhập - Cấu trúc mô hình hồi qui bội PRM Y f X2 X3 . U PRF E YX2i X3 . f X2i X3 .