TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 19 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 19: Đa phương tiện multimedia" trình bày các nội dung: Khái niệm đa phương tiện, khái niệm hệ thống máy tính đa phương tiện, các tc, các ứng dụng của đa phương tiện, nén dữ liệu, đồng bộ hóa đa phương tiện. . | CHƯƠNG 19 ĐA PHƯƠNG TIỆN MULTIMEDIA Nội dung . Khái niệm đa phương tiện . Khái niệm hệ thống máy tính đa phương tiện . Các thành phần của đa phương tiện . Các ứng dụng của đa phương tiện . Nén dữ liệu . Đồng bộ hóa đa phương tiện Khái niệm đa phương tiện Sử dụng để trình bày thông tin. Có hai cách cơ bản Trình bày Unimedia là một phương tiện truyền thông được sử dụng để trình bày thông tin. Ví dụ một hệ thống âm thanh một quyển sách toàn văn bản . Trình bày đa phương tiện -Multimedia có nhiều hơn một phương tiện truyền thông được sử dụng để trình bày thông tin. Ví dụ hệ thống truyền hình quyển sách có cả văn bản và hình ảnh sơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN