TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 9: Thiết bị nhập xuất dữ liệu" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết bị nhập, thiết bị xuất, các khái niệm liên quan khác. nội dung chi tiết. | THIÊT BỊ NHẬP - XUÂT Input - Output Devices Nội dung . Thiết bị nhập . Thiết bị xuất . Các khái niệm liên quan .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN