TAILIEUCHUNG - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 7

Tham khảo tài liệu 'công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tang quay được khống chế tải trọng đã được quy định trong tủ điều khiển của nhà tuyển lựa theo chê độ điện áp có báng chi dẫn kèm theo . Cuối ca yêu cầu vệ sinh các vật bị gắn vào răng nhọn phê thải bị dắt vào sàng bằng biện pháp mờ cửa tang quay ờ cừa bốn cắt bỏ toàn bộ phần dây cuốn vào răng. i Thu hổi chất hữu ca trên bàng tái CT- 102 Chất hữu cơ không qua mắt sàng lọt xuống tang quay do có độ dài lớn trượt qua mắt sàng được chuyển sang bãng tải CT-102. Công nhân thu hồi cho xuống hộc đê đưa vế bể xử lý. Thuỷ tinh giấy nhựa được phân loại xuống từng hộc cuối ca làm việc đưa về noi ập kct. Kim loại có kích thước lớn hơn 8ctn dược thu hổi qua băng tái từ tính SM- 101 tập kết tại hộc chứa cuối ca làm việc đưa VC nưi tập kết. Các chất không phím loại được chuyển qua cuối băng tải CT- 102 đưa đi chôn lấp. Khi chiều cao quá cao dùng xe Manitou san gạt để tránh ùn tắc băng tài CT-102 với bảng tải SM-101. Nghiêm cấm người đi qua lại trên sàn thao tác ớ khu vực băng tải từ tính SM-101. Lưu ý điều chính biến tần cho phù hợp với chế độ tài trọng và điện áp của bãng tái CT-102 ở tu điều khiến đổ đám bảo công nhân phân loại thuận tiện. Khi gặp trường hợp băng tải tắc dừng máy bằng dày an toàn. k Tập két chất tro nguyên liệu tái chế về nơi quy định tại khu vực chứa chãt trư theo như đồ thị khối đã tính toán Yêu cầu không rơi nguyên liệu trên đường tốc độ xe lúc lật nhỏ hơn 5km h. Phụ xe phải chú ý thu nhạt thuỷ tinh kim loại để không gây hỏng lốp xe. Lấi xe phái chấp hành đúng quy trình vận hành xe Manitou. l Châm sóc thiết bị sau ca làm việc Kiếm tra sự liên kết các bulông chân máy của hệ thống. Kiểm tra siết chặt bulóng của băng tâi xích. 146 Kiểm tra dầu bôi trơn ở băng tải xích về lưu lượng và thời gia bơm nếu thiếu dầu bôi trơn phải bổ sung Kiểm tra điểu chỉnh các băng tải caosu. Kiểm tra bơm mỡ ở các vị trí quy định có sơ đổ kèm theo tổng số vũ mỡ phải kiểm tra và bơm là 83 cái Bơm nước rỉ rác ở băng tái xích. Kiổm tra dầu bổi trơn ở các hộp giám tốc thông qua mắt kiểm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.