TAILIEUCHUNG - Quy trình thiết kế may mặc

Ni mẫu: Dài áo = 75 cm Ngang vai = 48 cm Vòng cổ = 39 cm Vòng ngực = 92 cm Dày tay = 26 cm .QUY TRÌNH THIẾT KẾ Hình tổng quát B’’ B2B’’ = EE’+1 E’ D’’ E’’ D’ C’ ’ A E = | QUY TRÌNH THIẾT KẾ Ni mẫu: Dài áo = 75 cm Ngang vai = 48 cm Vòng cổ = 39 cm Vòng ngực = 92 cm Dày tay = 26 cm QUY TRÌNH THIẾT KẾ AB = SĐDA – 4 cm + cm A A’ A1 A2 B1 B2 C C’ C’’ D E E’ D’ D’’ E’’ B’’ A2C = 1/6 VC + A2C’ = 1/6 VC + 1 A2D’ = 1/2 V - EE’ = 1/4 Ng + 4 A2E = 1/4 Ng + 3 4 B2B’’ = EE’+1 Hình tổng quát QUY TRÌNH THIẾT KẾ AB: Dài áo = số đo chiều dài – chồm vai (4cm) + lai ( cm) = 75cm – 4 + 1,5 = 72,5 cm A B QUY TRÌNH THIẾT KẾ Dựng AA’ AB, BB’ AB A1 B1// = AB ; AA1= 4 cm: đường đinh áo A2B2 // = A1B1; A1A2 = 1,5 cm: đường khuy nút A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ A2C: Vào cổ = 1/6 vòng cổ + cm = + 5 = 7 cm A2C’: Hạ cổ = 1/6 vòng cổ + 1 cm = +1 = cm A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ A2E: Hạ nách = ¼ vòng ngực + 3 cm = 92/4 + 3 = 26 cm A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ E E’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ EE’: ngang ngực = ¼ vòng ngực + 4 cm = 92/4 + 4 = 27 cm A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ E E’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ A2D : ngang vai = ½ ngang vai – 0,5 cm = 48/2 – 0,5 = cm DD’’ EE’; DD’’: hạ vai = 4 cm A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ D E D’ D’’ E’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ Vẽ vòng nách D’’E’’ = cm A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ D E E’ D’ D’’ E’’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ B2B’’: ngang mông = ngang ngực (EE’) + 1 cm = 27 cm + 1 = 28 cm A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ D E E’ D’ D’’ E’’ B’’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ Vẽ lai áo A B A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ D E E’ D’ D’’ E’’ B’’ QUY TRÌNH THIẾT KẾ A A’ A1 A2 B1 B2 B’ C C’ C’’ D E E’ D’ D’’ E’’ B’’ Vẽ đinh áo và đường may tại cổ áo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.