TAILIEUCHUNG - Recurrent Hernia Prevention and Treatment - part 2

Số bệnh nhân đủ điều kiện Age năm (trung bình ± SD) Sex - nam [%] trước phẫu thuật thoát vị đau đớn [%] Chuẩn mực kế toán trung bình (25-75% tứ phân vị) hoạt động trong ngày phẫu thuật [%] Level chuyên môn phẫu thuật không. [%] Được chứng nhận bác sĩ phẫu thuật thường trú với bác sĩ phẫu thuật không có giám sát | 30 Recurrence as an Important Endpoint o Table . Patient and hernia characteristics of 254 patients divided between teaching and non teaching hospitals No. of actual responders Teaching hospital 7 irs Non-teaching hotpftuMn ml 43 Total n 054 g No. of eligiblepatients 130 lt2 282 Age- years mean SD Sex- male 104 138 242 Preoperative painful hernia VAS median 25-75 quartiles 81 31 0-60 98 25 0-50 179 25 0-50 Operations indnysungeay 80 29 109 Level of surgical expertise no. Certified surgeon Resident witn snrgeon Unsupervised resident 10 88 13 136 7 0 146 95 13 Duration ofgurgery mig Median 25-75 quartiles 45 40-60 28 24-40 36 25-45 aChi-square test Fisher s exact test bMann-Whitney u test o Table short-term postoperative complications and follow-up of 254 patients divided between teaching and non teaching hospitals nnnssr7p nes ngp s7 g ngsnprs7s trspn-p p7s nngs7 n 111 Non teeehieg hospitals n 143 pvdue Re-operation no. Postoperative bleeding 0 1 c Jrchidectomie 0 1 Wound Infection nd. 1 2 Bladder retention - no. 0 2 Percutaneous drainage of seroma no. 1 2 Total of complisotjone wis7 inters vention 2 8 la Follow-up 1 week n-. Pain Swelling Haematoma 28 56 26 24 83 29 31 Recurrence as a Problem oftheTrainee Table . Continued Teaching hospital n 111 Non-teaching hospitals n 143 p value Follow-up 2 weeks no. Pain 10 14 Swelling 38 45 Haematoma 9 8 Follow-up th rem months no. Pain 9 6 aChi-squaro Hsher s exact test o Table . The long-term 4years postoperative complications of 254 patients divided between teaching and non-teaching hospitals Toaaeicghoapittl n 111 Non-teeshing hospitals n 143 pvnlue Physical examination at outpatient clinic 94 116 - no. Recurrence .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.