TAILIEUCHUNG - Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tham khảo tài liệu 'trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trình tự thủ tục thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan tổ chức đơn vị Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo Quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp hợp lý của hồ sơ - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Vật giá và Quản lý Công sản giải quyết. - Trình tư thưc hiên - Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản lập Dự thảo Tờ trình đề nghị Giám đốc Sở duyệt ký trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Bước 3. Khi có Quyết định của UBND tỉnh Phòng Vật giá và QLTS công tổ chức thực hiện thanh lý theo các quy định hiện hành. - Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị thanh lý tài sản Nhà nước - Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo mẫu - Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này. - Số lượng hồ sơ 01 bộ - Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc 60 ngày đối với tài sản là Trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất - Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính Tổ chức - Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Sơn La - Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính Quyết định hành chính - Phí Lệ phí Không - Mẫu số 01 DM-TSNN X. T- X. Danh mục Trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp - Tên mau Đơn mau - Ạ__ G. G Tờ khai điều chuyển bán thanh lý - Mẫu số 02 DM-TSNN Danh mục xe Ô tô điều chuyển bán thanh lý - Mẫu số 03 DM-TSNN Tài sản có nguyên giá trị từ đồng trở lên điều chuyển bán thanh lý. -Yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC Khong - Luật số 09 2008 QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước - Nghị định số 52 2009 NĐ-CP ngày 03 tháng 6 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.