TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tự động hoá thiết bị điện - Chương 6

Điều khiển vòng kín Cơ bản về điều khiển vòng kín Các thông số của hệ thống điều khiển Quá trình quá độ Mô tả toán học Đáp ứng tần số Xét ổn định hệ thống Các hàm truyền cơ sở | Tự động hoá thiết bị điện CHƯƠNG 6 ĐIỂU khiển vòng kín Cơ bản vổ điểu khiển vòng kín r Cóc thông số của hệ thông điểu khiển r Quá trình quá độ Mô tả toán học Đáp ứng tẩn sô Xét ổn định hệ thông Các hàm truyển cơ sở Các bộ điểu khiển Điểu chỉnh bộ điểu khiển và thiết kê hệ thông 1 CƠ BẢN VỂ điểu khiển vòng kín Chức nang của các phẩn tử trong hệ thông điểu khiển vòng kín. Một số ví du vể điểu khiển vòng kín GV Nguyễn Vũ Thanh 1 Tự động hoá thiết bị điện CHỨC NĂNG CỦA OÁO PHẦN TỬ TRŨNG HỆ THỐNG ĐIỂU KHIỂN VÒNG KÍN Xem xét ví du về hành dộng với tay lấy cốc nước. Bộ não bộ điếu khiển Bàn tay cơ cấu chấp hành Mắt nhìn Cảm biến phần tử phản hồi Ta dược sơ dổ khối diều khiển như sau Di chuyển bàn tay C V _ SP VỊ trí mong muốn của bàn tay PV VỊ trí thực tế của bàn tay GV Nguyễn Vũ Thanh 2 Tự động hoá thiết bị điện Ví du về ổn định nhiệt độ cho hệ thông quay trộn son GV Nguyễn Vũ Thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.