TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật part 1

tài liệu “Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật” này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu thao khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề | sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĨIẮO auc BAO Tạo HA NOỊy GIÁO TRÌNH Thi nghiệm điện kỹ thuật DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI SỚ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRẦN THỊ HÀ GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM ĐIỆN KỸ THUẬT Dùng trong các trường THCN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NÔI - 2007 Lời giới thiệu A 7ước ta đang bước váo thời kỳ công nghiệp hóa hiện L V đại hóa nhằm dưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vàn minh hiện dại. Trong sự nghiệp cách mạng ta lớn dó cóng tác đào tạo nhàn lực luôn giữ vai trò quan trọng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đấng Cộng sàn Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ỈX dã chỉ rõ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là điồLi kiện đổ phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tãng trưởng kinh tê nhanh và bền vững . Quán triệt chủ trương Nghị quyết của ỉdảng và Nhà nước và nhận thức đúng dắn vê tầm quan trọng của chương trình giáo trĩnh đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 23 912003 Uy ban nhâu dân thành phố Hà Nội dã ra Quyết định sô 5620 QĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đáo tạo thực hiện dề án biên soạn chương trình giáo trình trong các trường Trung học chuyên nghiệp THCN Hà Nội. Quyết dịnh này thể hiện sự quan tâm sáu sắc của Thanh ủy UBND thành phổ trong việc nâng cao chất lượng dào tạo và phát triển nguồn nlỉán lực Thủ dô. Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những kinh nghiệm rút ra từ thực ĩốdào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo dã chỉ dạo các trường THCN tổ chức biền soạn chương trình giáo trình một cách khoa học hệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.