TAILIEUCHUNG - Đồ án xây dựng ứng dụng J2EE với Rational Rose và UML - 3

- Các tác động: kết hợp phải mô tả một đặc tính về cấu trúc của lĩnh vực ứng dụng. - Các kết hợp ba nhánh: các kết hợp ba nhánh nên được tách ra thành các kết hợp hai nhánh. - Các kết hợp dẫn xuất: các kết hợp được định nghĩa bằng các kết hợp khác. Nhận diện các thao tác Để nhận diện các thao tác, một công cụ thuận lợi là ta nhìn vào các hành vi của các use case - luồng các sự kiện, sau đó phân bổ các hành vi này vào các. | - Các tác động kết hợp phải mô tả một đặc tính về cấu trúc của lĩnh vực ứng dụng. - Các kết hợp ba nhánh các kết hợp ba nhánh nên được tách ra thành các kết hợp hai nhánh. - Các kết hợp dẫn xuất các kết hợp được định nghĩa bằng các kết hợp khác. Nhận diện các thao tác Để nhận diện các thao tác một công cụ thuận lợi là ta nhìn vào các hành vi của các use case - luồng các sự kiện sau đó phân bổ các hành vi này vào các lớp được sử dụng bởi use case đó. Nhận diện các thuộc tính Các thuộc tính là đặc tính của đối tượng riêng lẻ. Thuộc tính thường tương ứng với danh từ theo sau là nhóm từ sở hữu. Thuộc tính kém thích hợp để mô tả đầy đủ một vấn đề. Thuộc tính ít ảnh hưởng đến cấu trúc cơ sở của vấn đề. Đầu tiên ta ghi nhận các thuộc tính quan trọng trước sau đó thêm dần các chi tiết vào sau. . Các lược đồ trong các gói Sau khi tìm ra các lớp miền nghiệp vụ ta nhóm các lớp có quan hệ gần gũi vào trong các gói. Trong mỗi gói có thể chứa gói con trong đó. Ta có các gói sau sign in and off package gói đăng nhập shopping cart package gói mua chọn hàng có các gói con là cart package và catalog package inventory package gói thống kê số lượng hàng. customer package gói khách hàng có các gói con là account package customer package order package. Lược đồ quan hệ giữa các lớp nghiệp vụ và lớp giao diện . các lược đồ trong gói sign in and off Ở mô hình quan niệm phân tích mô tả yêu cầu ứng dụng ta chỉ mô tả sơ lược về các chức năng mà hệ thống sẽ làm. Đây là mô hình giao tiếp giữa nhà phát triển với người dùng nó là bản mẫu cho sự giao tiếp chưa can thiệp vào cách thực hiện như thế nào. Cái đó thuộc về pha thiết kế. a Các lược đồ trong sign in Hình lược đồ lớp sign in Lược đồ tuần tự của sign .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.