TAILIEUCHUNG - Viêm tụy cấp và mãn tính part 2

Chẩn đoán Lâm sàng: Đau bụng cấp Xét nghiệm: - Amilaza máu tăng cao trong vàI giờ đầu và giảm sau vàI ngày. Không đặc hiệu: Có thể tăng trong thủng ổ loét dạ dày tá tràng, nhồi máu mạc treo, tắc ruột, GEU - Tăng amilaza niệu có tính đặc hiệu hơn - Tăng lipaza máu - Tăng đ-ờng huyết và đ-ờng niệu, giảm canxi máu là những dấu hiệu nặng | VIÊM TỤY CẤP Chẩn đoán Lâm sàng Đau bụng câp Xét nghiệm - Amilaza máu tăng cao trong vàl giờ đẩu và giảm sau vàl ngày. Không đặc hiệu Có the tăng trong thủng ổ loét dạ dày tá tràng nhồi máu mạc treo tắc ruột GEU - Tăng amilaza niệu có tính đặc hiệu hơn - Tăng lipaza máu - Tăng đường huyêt và đường niệu giảm canxi máu là những dâu hiệu nặng VIEM Tụy CAP Các ph ơng pháp chẩn đoán hình ảnh Chụp bụng không chuẩn bị chụp phoi Siêu âm CLVT CHT VIÊM Tụy CẤP Mục đích của các ph ơng pháp chẩn đoán hình ảnh Khảng định chẩn đoán Tìm một số nguyên nhân Xác định các yêu tố làm nặng và tiên l Ọng Theo dõi tiên trien và biên chứng H ớng dẫn can thiệp điều trị nêu cẩn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.