TAILIEUCHUNG - VI XỬ LÝ môn Kỹ Thuật Máy Tính Giảng viên: Trần Thiên Thanh

VI XỬ LÝ Khoa: Điện – Điện Tử Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Giảng viên: Trần Thiên Thanh THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC Thời gian: 15 tuần – 60 tiết Lý Thuyết: 45 tiết – 11 tuần Bài tập-thực hành: 15 tiết – 03 tuần. Điểm thi Chuyên cần: 10% Giữa kỳ: hết chương 3 – 10% Bài tập lớn/Thực hành: 10% - hết chương 4 Thảo luận/bài tập: 10% Cuối kỳ: 60% - vấn đáp CHƯƠNG1: GiỚI THIỆU VI XỬ LÝ Thảo luận, báo cáo (5%) Phân nhóm Đề tài thảo luận Báo cáo cuối buổi Bài tập tại lớp (5%) Bài tập lớn. | Khoa Điện - Điện Tử Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính Giảng viên Trần Thiên Thanh THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC Thời gian 15 tuần - 60 tiết Lý Thuyết 45 tiết - 11 tuần Bài tập-thực hành 15 tiết - 03 tuần Điểm thi Chuyên cần 10 Giữa kỳ hết chương 3 - 10 Bài tập lớn Thực hành 10 - hết chương 4 Thảo luận bài tập 10 Cuối kỳ 60 - vấn đáp 07-09-2009 Trần Thiên Thanh 2 CHƯƠNG1 GiỚI THIỆU VI XỬ LÝ Thảo luận báo cáo 5 Phân nhóm Đề tài thảo luận Báo cáo cuối buổi Bài tập tại lớp 5 Bài tập lớn 10 07-09-2009 Trần Thiên Thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.