TAILIEUCHUNG - VI XỬ LÝ môn Kỹ Thuật Máy Tính Giảng viên: Trần Thiên Thanh

VI XỬ LÝ Khoa: Điện – Điện Tử Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính Giảng viên: Trần Thiên Thanh THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC Thời gian: 15 tuần – 60 tiết Lý Thuyết: 45 tiết – 11 tuần Bài tập-thực hành: 15 tiết – 03 tuần. Điểm thi Chuyên cần: 10% Giữa kỳ: hết chương 3 – 10% Bài tập lớn/Thực hành: 10% - hết chương 4 Thảo luận/bài tập: 10% Cuối kỳ: 60% - vấn đáp CHƯƠNG1: GiỚI THIỆU VI XỬ LÝ Thảo luận, báo cáo (5%) Phân nhóm Đề tài thảo luận Báo cáo cuối buổi Bài tập tại lớp (5%) Bài tập lớn. | Khoa Điện - Điện Tử Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính Giảng viên Trần Thiên Thanh THÔNG TIN CHUNG MÔN HỌC Thời gian 15 tuần - 60 tiết Lý Thuyết 45 tiết - 11 tuần Bài tập-thực hành 15 tiết - 03 tuần Điểm thi Chuyên cần 10 Giữa kỳ hết chương 3 - 10 Bài tập lớn Thực hành 10 - hết chương 4 Thảo luận bài tập 10 Cuối kỳ 60 - vấn đáp 07-09-2009 Trần Thiên Thanh 2 CHƯƠNG1 GiỚI THIỆU VI XỬ LÝ Thảo luận báo cáo 5 Phân nhóm Đề tài thảo luận Báo cáo cuối buổi Bài tập tại lớp 5 Bài tập lớn 10 07-09-2009 Trần Thiên Thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN