TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – Bài : 64 TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM NGƯỜI

Tung và bắt bóng theo nhóm PHƯƠNG TIỆN : 3 người. HS thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học trò chơi " Chuyển đồ vật" HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi - Sân trường - 2 –3 em /quả bóng. | Giáo án thể dục lớp 3 - THỂ DỤC - Bài 64 TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM NGƯỜI I. MỤC TIEU II. ĐỊA ĐIỂM - - Tung và bắt bóng theo nhóm PHƯƠNG TIẸN 3 người. HS thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học trò chơi Chuyển đồ vật HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi - Sân trường - 2 -3 em quả bóng NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học 2. Khởi động Tập bài TD phát triển chung 3. Trò chơi Tìm con vật bay được chạy chậm 1 vòng sân 1-2 2 1 lần liên hoàn 2 x 8 nhịp 150 - 200m Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ Động 2 4-8 em tác tung và bắt bóng 2. Bài mới - Ôn bài động tác tung và bắt bóng theo 10- 12 nhóm 3 người. - Từng em một tập trung và bắt bóng một số lần sau đó chia tổ tập theo từng đôi một. - Chú ý phối hợp toàn thân khi thực hiện tung và bắt bóng. Sau một lần GV hướng dẫn cách di chuyển để bắt bóng. Khi di chuyển 8- cần nhẹ nhàng nhanh nhẹn vừa tầm khéo léo bắt bóng hoặc tung bóng. 10 4 hàng ngang theo nhóm cặp Hình 71 SGV trang 150 SGV .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.