TAILIEUCHUNG - Biện pháp phát triển thị trường lao động nước ta các năm 2005

Phát triển thị trường lao động nước ta các năm 2005-2010 Trong 5 năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tê - xã hội 2001- 2010 của Đảng, việc tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế kinh | Cung lao động thể hiện ở các yếu tố như: trình độ học vấn phổ thông của lực lượng lao động nước ta ngày càng được nâng cao, năm 1996 số lao động chưa biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học là 26,4% trong tổng lực lượng lao động, đến năm 2004 giảm xuống còn 17,1%. Số lao động tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông có xu hướng tăng, chỉ tính lao động tốt nghiệp phổ thông trung học đã tăng từ 13,8% năm 1996 lên 19,71% năm 2004. Trong lực lượng lao động, số lao động qua đào tạo tăng liên tục trong nhiều năm, năm 1996 lao động qua đào tạo là 10,4%, trong đó 7,5% qua đào tạo nghề; đến năm 2004 tăng lên 22,3%, trong đó qua học nghề 13,3%. Trong 4 năm (từ 2001 đến 2004) tuyển mới đào tạo nghề cho 4126 nghìn người, bình quân tăng gần 9%/năm, trong đó đào tạo nghề dài hạn 653 nghìn người, tăng bình quân trên 16%/năm; lực lượng lao động qua đào tạo cao đẳng, đại học tăng 4,8%/năm. Sự tăng nhanh của lao động qua đào tạo, đặc biệt là qua đào tạo nghề là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng của cung lao động, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động trong các khu vực và các thành phần kinh tế. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, chất lượng lao động còn có sự khác biệt khá xa xét theo khu vực thành thị, nông thôn. Năm 2004, lực lượng lao động thành thị lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật (CMKT) là 45,5%, trong khi nông thôn là 13,3%. Nhìn chung, chất lượng lao động nước ta còn một số yếu điểm như: tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, thiếu công nhân kỹ thuật lành nghề và lành nghề cao; chưa có tác phong công nghiệp, cơ cấu cấp trình độ CMKT của lao động qua đào tạo còn bất hợp lý (năm 2003: CĐ, ĐH và trên ĐH - THCN - CNKT là 1 - 0,9 - 2,7). Các tồn tại này đã được các cơ quản lý nguồn nhân lực quan tâm từ nhiều năm nay, và hiện đang thực hiện các giải pháp tích cực nhằm chuẩn bị đội ngũ lao động CMKT để phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.