TAILIEUCHUNG - Quyết định số 862/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP | BỘ TƯ PHÁP Số 862 QĐ-BTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93 2008 NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Căn cứ Quyết định số 90 QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án Tổng rà soát đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành Tư pháp với các nội dung chủ yếu sau đây I. MỤC TIÊU Việc rà soát nhằm thu thập thống kê đầy đủ tình hình đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành Tư pháp về số lượng chất lượng và hiệu quả công tác để phân loại và đánh giá đúng thực trạng cán bộ hiện có theo tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra kiến nghị một số giải pháp kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trực tiếp là phục vụ cho việc kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp theo nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII 2011-2016 và triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý và sử dụng cán bộ công chức và viên chức của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức. Kết quả chủ yếu của Đề án Báo cáo đánh giá tổng thể về thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức của ngành Tư pháp. Các báo cáo đánh giá về thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Bộ Tư pháp các cơ quan tư pháp địa phương các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Tạo cơ sở lý luận và thực tiễn để triển khai xây dựng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với các cơ quan đơn vị của ngành Tư pháp. II. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG RÀ SOÁT Việc rà soát được tiến hành đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành Tư pháp bao gồm các cán bộ hợp đồng theo Nghị định

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.