TAILIEUCHUNG - Quyết định số 333/QĐ-UBDT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2011, 2012 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC | ỦY BAN DÂN TỘC Số 333 QĐ-UBDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CHO HỌC SINH SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2011 2012 BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 84 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc Căn cứ Nghị định số 42 2010 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Căn cứ Thông tư số 01 2011 TT-UBDT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác Dân tộc Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 22 học sinh sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011 2012 có danh sách kèm theo Điều 2. Số tiền thưởng cho mỗi cá nhân là chi từ nguồn chính trị phí năm 2012 của Ủy ban Dân tộc Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc Chánh Văn phòng Ủy ban Thủ trưởng các Vụ đơn vị thuộc Ủy ban và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM Nơi nhận - Như Điều 3 - Lãnh đạo UBDT - Website UBDT - Phòng KT-TV 02 bản - Lưu VT TĐkT 05 bản . Giàng Seo Phử DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠT THANH TÍCH CAO TRONG KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2011 2012 ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Ban hành kèm theo Quyết định số 333 QĐ-UBDTngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 1. Vàng Minh Dương dân tộc Tày Lớp Nhạc cụ dân tộc K2 ĐH VH nghệ thuật QĐ 2. Nông Ngọc Mai dân tộc Tày Lớp 12 THPT Chuyên Lê Quý .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.