TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Xác định đúng đắn các mục tiêu bao trùm mục tiêu trung gian và mục tiêu điều kiện. - Đề ra các thời hạn cụ thê cho từng mục tiêu để có kê hoạch thực hiện. Cần cụ thể hoá các mục tiêu để dễ so sánh phân tích tình hình thực hiện. Các mục tiêu đã chọn Nội dung các mục tiêu Các thông sô phản ánh Thời hạn thực hiện Tính thứ bậc 2. Hoạch định kế hoạch Một chương trình quản trị sẽ không có ý nghĩa nếu không đề cập đến việc xây dựng kê hoạch. Sau khi đã xác định được hệ thống mục tiêu kinh doanh kế hoạch được coi là con đường để thực hiện các mực tiêu đã đề ra. Trong phần này sẽ đề cập các khía cạnh sau đây của kê hoạch trong chừng mực của việc hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp Kế hoạch Các loại kế hoạch Phối hợp Cụ thể hoá Phương pháp . Các loại kế hoạch của doanh nghiệp Theo nhiều cách tiếp cận có thể chỉ ra các loại ké hoạch sau . Theo thối hạn Bao gồm - Kế hoạch dài hạn - Kế hoạch trung hạn - Kê hoạch ngắn hạn . Theo phương pháp lập kế hoạch Bao gồm - Kế hoạch cuốn chiếu tức là mỗi nâm kê hoạch đểu xác định cho cả thời kỳ dài. Chẳng hạn Năm kê hoạch Kỳ kế hoạch 1993 94 95 96 97 98 1994 95 96 97- 98- 99 1995 96 97 - 98 - 99 - 2000 47 Kỳ kế hoạch Kỳ đoạn tức là xác định kê hoạch cho một thời kỳ sau đó mới xác định kê hoạch cho kỳ sau Năm kê hoạch Kỳ kẻ hoạch 1993 94 - 95 - 96 1996 97 98- 99 1999 2000 2001 2002 - Kê hoạch Hỗn hợp Năm kê hoạch Kỳ kê hoạch 1993 94 95 -k96 - 97 - 98 1995 1998 96 97 98 99 - 2000 99 - 2000- 2001 - 2002 2003 2 . Theo mức độ hoạt động Bao gồm - Kế hoạch chiến lược Là loại kê hoạch được hoạch định cho một thời kỳ dài thường là từ bốn năm do các quản trị gia lãnh đạo xây dựng. Giá trị của kế hoạch chiến lược mang tính tập trung cao và rất uyển chuyển - Kê hoạch chiến thuật Được hoạch định cho thời gian từ một - bốn năm là kết quả triển khai kê hoạch chiến lược của các quản trị gia lãnh đạo với các quản tộ gia điều hành. Giá trị kế hoạch ít mang tính tập trung hơn và ít uyển chuyển hơn. - Kê hoạch tác nghiệp Được hoạch

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.