TAILIEUCHUNG - giáo trình SQL server 7.0 phần 3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình sql server phần 3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http . Sửa đổi CSDL mở rộng CSDL và thu nhỏ CSDL Transaction log cung cấp thêm cho chúng ta các thành phần sau - Bulkload Operation - Select into statement. - Modify database - Tăng hoặc giảm kích thước database - Shrink database Chọn chức năng này bạn sẽ có các tiêu thức để chọn cắt giảm kích cỡ database. Cũng có thể dùng lênh trong Transaction SQL DBCC Shrinkfile filename file_ID target size emptyfilelNotruncatel Truncate_only Lựa chọn Click Option 1 Database Access DBO Chỉ định quyền DBO Single user Tại mỗi thời điểm có một người khai thác dữ liêu Readonly Quyền chỉ được đọc 2 ANSI null Ngầm định là Not null 3 Select into Bulk copy cho phép thực hiên các lênh 32 Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http Update text Write text Select into statement BCP . . Bulk insert statement 4 Truncate logon Checkpoint Cho phép thực hiên lênh CHECKPOINT 5 Auto close 6 Auto Shrink tự động giảm kích cỡ của file 7 Auto create statistic 8 Auto Update statistic 9 Use quated Indentifiers Các thành phần khóa và các đặc trưng có liên quan 1 Primary Key 2 Foreign Key 3 Uniquie Constraint 4 Default Constraint 5 Check Constraint Primary key 33 Sách điên tử luân văn tốt nghiêp CNTT - http Khoá trong là trường dữ liêu khoá chỉ tồn tại duy nhất trong hàng dữ liêu của một table. Khoá trong không chấp nhân giá trị NULL Foreign key Khoá ngoài là 1 hay nhiều trường dữ liêu được thiết lâp để kết nối quan hê liên kết giữa các table với nhau Toán tử UNIQUE Toán tử UNIQUE có thể giúp cho người sử dụng nó thay cho khoá trong vì a Trong một cột không bao giờ cho phép có hai giá trị khác hàng lại giống nhau b Nếu bạn sử dụng nhiều toán tử UNIQUE thì có nghĩa là trong table đó có nghiều khoá trong được định nghĩa c Cột có chứa giá trị null thì không thể là primary key nhưng ta có thể dùng toán tử này để sử dụng. Toán tử Check CHECK bắt buộc hạn chế trên phạm vi toàn bộ giới hạn giá trị có thể chấp nhân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.