TAILIEUCHUNG - Pháp luật kinh doanh bất động sản

Tài liệu "Pháp luật kinh doanh bất động sản" sẽ giới thiệu đến với các bạn các nội dung chính như sau: văn bản pháp luật, luật kinh doanh BĐS, nội dung luật kinh doanh BĐS. Cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết. | Cao Viết Dũng - marketervn@ PHÁP LUẬT VÈ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN A. Văn bản pháp luật - Luật Kinh Doanh Bất động sản ngày 29 6 2006 hiệu lực ngày 01 01 2007 - NĐ 153 2007 NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật KDBĐS ngày 15 10 2007 có hiệu lực từ 9 11 2007. - Luât Nhà ở ngày 29 11 2005. - Luât sỉra đoi bo sung môt so điêu cỉia Luât Nha ơ lụât đat đai so 34 2009 ngày 18 6 2009. - Nghị định 71 2010 ngày 23 6 2010 hương dân thi hanh Luât Nha ơ . - Luât đât đai - Luât xây dưng 2003 - Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngay 12 2 2009 vê quan ly hoat đông đ âu tư va xây dưng. - Luât đ âu tư - Luât dân sư B. LỤÂT KINH DOANH BÂT ĐÔNG SAN I. CÁC ĐINH NGHĨA 1. Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản. 2. Sư khác biêt gíiưa hoat đông kinh doanh belt đông san va kinh doanh dich vu bất đông san Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập mua nhận chuyển nhượng thuê thuê mua bất động sản để bán chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi. Kinh doanh dịch vụ bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản định giá bất động sản sàn giao dịch bất động sản tư vấn bất động sản đấu giá bất động sản quảng cáo bất động sản quản lý bất động sản. 1 Cao Viết Dũng - marketervn@ Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh trực tiếp . Liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản - Kinh doanh gián tiếp 3. Các định nghĩa khác Điều 4 Luật KDBĐS Giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản là việc mua bán chuyển nhượng thuê thuê mua bất động sản giữa tổ chức cá nhân không kinh doanh bất động sản với tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch bất động sản và cung cấp các dịch vụ cho kinh doanh bất động sản Đấu giá bất động sản là việc bán chuyển nhượng bất động sản công khai để chọn người mua nhận chuyển nhượng bất động sản trả giá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.