TAILIEUCHUNG - Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C .NEt part 6

Tham khảo tài liệu 'tự học lập trình cơ sở dữ liệu visual c .net part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | B10H5 0 Click nút Next bạn có hình như sau Computer Name Enter the name of the computer on which you want to create a new instance of SQL Server or modify an existing instance of SQL Server. Ct. enter the name of a new or existing Virtual SQL Server to manage ICOMPUIER - Local Computer Remote Computer Virtual Server Browse. Help I Back I Next Cancel B10H6 191 B10H9 Do máy chúng tôi mua ở Phong Vũ khi cài đặt Windows nên có tên như vậy Click nút Next bạn thấy hộp thoại sau Software License Agreement__ 7 . 1 j X I Please read the following License Agreement. Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement. ADDENDUM TO THE MICROSOFT END USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SQL SERVER 2000 The software accompanying this Addendum Microsoft SQL Server Personal Edition the Client Software is provided to you for use under the terms and conditions of the end user license agreement you acquired with Microsoft SQL Server Standard or Enterprise Edition the EULA . Please refer to the EULA for license rights and requirements associated with Client Software. The Client Software is deemed part of the Product as defined in the EULA and as such if you do not have a validly licensed copy of the Product you are not authorized to use the Client Software. Any capitalized terms used in this Addendum shall have the same meaning as set forth in the EULA unless otherwise set forth in this Addendum. All terms and conditions of the EULA remain in full force and effect. Do you accept all the terms of the preceding License Agreement If you choose No Setup will close. To install Microsoft SQL Server 2000 you must accept this agreement. Back I Yes I No B10H10 0 Click nút Yes bạn sẽ có hộp thoại như hình sau 193 B10H11 íãl Bạn nhập CDKey mà bạn ghi ngoài giấy vào trong các ô click nút Next bạn có hình như sau B10H12 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.