TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN - PHẦN I ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG MÁY - CHƯƠNG 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT, THU THẬP VÀ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU ĐỂ ĐỊNH MỨC . PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC QUAN SÁT: . Phân theo mục đích nghiên cứu: 1. Quan sát chụp ảnh ngày làm việc: Là hình thức nghiên cứu thời gian làm việc của công nhân liên tục trong một ca. Nhằm nghiên cứu các tiêu phí thời gian trong ca làm việc, phân tích thời gian có ích cho sản xuất và không có ích cho sản xuất, phục vụ cho việc cải tiến tổ chức lao động, đồng thời thu thập các tài liệu. | Chương 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT THU THẬP VÀ CHỈNH LÝ SỐ LIỆU ĐẺ ĐỊNH MỨC . PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC QUAN SÁT . Phân theo mục đích nghiên cứu 1. Quan sát chụp ảnh ngày làm việc Là hình thức nghiên cứu thời gian làm việc của công nhân liên tục trong một ca. Nhằm nghiên cứu các tiêu phí thời gian trong ca làm việc phân tích thời gian có ích cho sản xuất và không có ích cho sản xuất phục vụ cho việc cải tiến tổ chức lao động đồng thời thu thập các tài liệu về thời gian chuẩn bị kết thúc ngừng thi công nghỉ giải lao phục vụ cho việc tính định mức nghiên cứu kinh nghiệm sản xuất của công nhân tiên tiến để phổ biến rộng rãi. 2. Quan sát quá trình Mục đích để thu thập thời gian tác nghiệp của công nhân và thời gian sử dụng máy phục vụ cho công tác thiết kế định mức. Quan sát quá trình có thể chỉ thực hiện ở một số giờ bất kỳ miễn là thu được đại lượng tiêu phí thời gian Ti và số sản phẩm làm ra Si phục vụ cho tính định mức. . Phân theo cách ghi chép số liệu 1. Phương pháp chụp ảnh Chúng ta thường quen với với chụp ảnh không gian phong cảnh nhà cửa chân dung. còn ở đây đề cập đến chụp ảnh thời gian. Thuật ngữ chụp ảnh ở đây muốn nói đến sự ghi chép nguyên si và khách quan mọi diễn biến thời gian trong suốt thời gian quan sát 1 quá trình sản xuất nào đó. Theo cách ghi chép chụp lấy mọi diễn biến thời gian mà có thể chia ra thành một số phương pháp chụp ảnh Chụp ảnh đồ thị kết hợp ghi số ChAKH . Chụp ảnh đồ thị ChAĐT . Chụp ảnh ghi số ChAS . 2. Phương pháp bấm giờ Bấm giờ chọn lọc BGC L . Bấm giờ liên tục BGLT . . NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT Muốn lựa chọn 1 trong 5 phương pháp quan sát trên thì phải dựa vào mục đích nghiên cứu tính chất của đối tượng khả năng về độ chính xác của từng phương pháp. 1. Số đối tượng Chụp ảnh đồ thị kết hợp ghi số cho phép quan sát 1 lúc nhiều đối tượng. Còn chụp ảnh đồ thị chỉ quan sát tối đa 3 đối tượng. Chụp ảnh số quan sát cùng lúc 2 đối tượng. Đối với 2 phương pháp bấm giờ thường chỉ quan sát được 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.