TAILIEUCHUNG - Giáo trình CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - Chương 4

Chương 4: DANH SÁCH (LIST) . Khái niệm về danh sách Danh sách là tập hợp các phần tử có kiểu dữ liệu xác định và giữa chúng có một mối liên hệ nào đó. Số phần tử của danh sách gọi là chiều dài của danh sách. Một danh sách có chiều dài bằng 0 là một danh sách rỗng. . Các phép toán trên danh sách Tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất của từng loại danh sách mà mỗi loại danh sách có thể có hoặc chỉ cần thiết có một số phép toán (thao tác) nhất định nào đó. Nói. | ỹiá ÙU Cấu Ttú Dũ Liệu vù ỹiùi 7huật Chương 4 DANH SÁCH LIST . Khái niệm về danh sách Danh sách là tập hợp các phần tủ có kiểu dữ liệu xác định và giữa chúng có một mối liên hệ náó đó. Số phán tủ của danh sách gội lá chiểu dái của danh sách. Một danh sách có chiểu dái bằng 0 lá mót danh sách róng. . Các phép toán trên danh sách Tuy thuóc váó đác điểm tính chat cua từng loai danh sách má mói lóái danh sách có thể có hóác chỉ cán thiệt có mót só phểp tóán tháó tác nhát định náo đó. Nói chung trển danh sách thủông có các phểp tóán nhủ sau - Tao mới một danh sách Tróng tháó tác náy chung tá sể đủá váó danh sách nói dung cua các phán tử do váy chiểu dái cua danh sách sể đủỢc xác định. Tróng mót só trủông hợp chung tá chỉ cán khôi táó giá trị vá trạng thái ban đáu chó danh sách. - Thêm một phán tủ váo danh sách Tháó tác náy nhám thểm mót phán tử váó tróng danh sách nểu viểc thểm thánh cóng thì chiểu dái cua danh sách sể táng lển 1. Cũng tùy thuóc váo tủng loai danh sách vá tủng trủông hợp cu thể má viểc thểm phán tủ sể đủỢc tiểu hanh đáu cun hay giữa danh sách. - Tìm kiếm một phán tử trong danh sách Tháó tác náy sể ván dụng các thuát tóán tìm kiểm để tìm kiểm mót phán tử trển danh sách thóá mán mót tiểu chuẩn náó đó thủông lá tiểu chuẩn vể giá trị . - Loai bộ bớt một phán tử ra khoi danh sách NgủỢc vôi tháó tác thểm tháó tác náy sể lóái bó bôt mót phán tử ra khói danh sách do váy nể viểc loai bó thánh cóng thì chiểu dái cua danh sách cung bị giám xurng 1. Thóng thủông trủôc khi thực hiển tháó tác náy chung tá thủông phái thực hiển tháó tác tìm kiểm phán tủ cán loai bó. - Cáp nhát sửa đổi giá trị cho một phán tủ trong danh sách Tháó tác náy nhám sửa đói nói dung cua mót phán tủ tróng danh sách. Tủông tự nhủ tháó tác lóái bó trủôc khi thay đói thủông chung tá cung phái thực hiển tháó tác tìm kiểm phán tử cán thay đói. - Sáp xếp thứ tủ các phán tử trong danh sách Tróng tháó tác náy chung tá sể ván dung các thuát toán sáp xểp để sáp xểp các phán tử trển danh sách thểó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.