TAILIEUCHUNG - ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 5

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi cấp tốc môn toán 2011 - đề số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐÊ 5 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 7 điểm 2 x 4 Câu I 2 điểm Cho hàm sô y 1 - x 1 . Khảo sát và vẽ đồ thị C của hàm sô trên. 2 . Gọi d là đường thẳng qua A 1 1 và có hệ sô góc k. Tìm k sao cho d cắt C tại hai điểm M N và MN 3a ĨỠ. Câu II 2 điểm http 25 Biên soạn Trần Duy Thái I x y x y 12 1 . Giải hệ phương trình 5 --- Iyjxx y2 12 2 . Giải phương trình 2sin2 x sin 2 x sin x cos x 1 0 . 7Ỉ Câu III 1 điểm Tính tích phân I í 3sin x 2cos x dx 0 sin x cos x 3 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp cụt tam giác đều ngoại tiếp một hình cầu bán kính r cho trước. Tính thể tích hình chóp cụt biết rằng cạnh đáy lớn gấp đôi cạnh đáy nhỏ. Câu V 1 điểm Tìm m để phưong trình sau có 2 nghiệm phân biệt 10x 2 8x 4 m 2x 1 .vx2 1. PHẢN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ làm một trong hai phần Phần 1 hoặc phần 2 1. Theo chương trình chuẩn. Câu 2 điểm 1. Cho A ABC có đỉnh A 1 2 đường trung tuyến BM 2x y 1 0 và phân giác trong CD x y 1 0. Viết phưong trình đường thẳng BC. x 2 1 2. Cho đường thẳng D có phưong trình y 2t - .Gọi A là đường thẳng qua điểm A 4 0 -1 z 2 2t song song với D và I -2 0 2 là hình chiếu vuông góc của A trên D . Trong các mặt phẳng qua A hãy viết phưong trình của mặt phẳng có khoảng cách đến D là lớn nhất. Câu 1 điểm Cho x y z là 3 số thực thuộc 0 1 . Chứng minh rằng 1 1 1. 5 ------- xy 1 yz 1 zx 1 x y z với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường 0 C x2 y2 4x -5 0 cùng đi qua M 1 0 . Viết phưong trình 2. Theo chương trình nâng cao. Câu 2 điểm 1 .Trong mặt phẳng tròn C x y 2x 2y 1 đường thẳng qua M cắt hai đường tròn C C lần lượt tại A B sao cho MA 2MB. 2 . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d và d lần lượt có phưong trình d x v 2 z và d y 3 5. 1 2 1 Viết phưong trình mặt phẳng a đi qua dvà tạo với d một góc 300 Câu 1 điểm Cho a b c là ba cạnh tam giác. Chứng minh 1 1 2 Y b c a I11I 1 2 I 3a b 3a c 2a b c J 3a c 3a b ĐAP AN ĐÊ 5 Câu Phần Nội dung I 2 0 1 1 0 Làm đúng đủ các bước theo So đồ khảo sát hàm số cho điểm tối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN