TAILIEUCHUNG - Kiem diem dang vien 2011 nguyen cong thanh

§¶ng bé huyÖn B¾c Mª §¶ng céng s¶n viÖt bé bhxh b¾c mª -----------******-------------. B¾c mª, ngµy 11 thng 11 n¨ B¶n tù kiÓm ®iÓm. ®nh gi chÊt lîng ®¶ng viªn n¨m 2011. ­ Họ và tên: Nguyễn công Thành Sinh 05 tháng 10 năm 2011. ­ Kết nạp ngày: 22/4/2008 Chính thức: 22/4/2009. ­ Sinh hoạt tại chi bộ: BHXH Đảng bộ: Huyện Bắc . Mê I­Đảng viên tự kiểm điểm . A. u điểm. Ư :. . ề tư tưởng chính trị. V :. ­ Bản thân luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao . động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo . của Đảng, viết nói và làm đúng theo nghị quyết, quan điểm, chính . sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ­Luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách . của Đảng, pháp luật của Nhà nước. đồng thời làm tốt công tác . tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện ­Thực hiện tốt việc học tập dể không ngừng nâng cao trình độ lý . luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nâng lực công tác . ề phẩm chất đạo đức lối sống. V :. ­ Bản thân chấp hành tốt thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống . tham nhũng, lãng phí, quan lieu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ . gìn tư cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của người . đảng viên, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những . điều đảng viên không được làm ­ Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự . phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo . vệ, thấy sai kiên quyết phê phán ­ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với . nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có . lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá . nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan lieu, . tham nhũng, lãng . ề thực hiện nhiệm vụ được giao. V :. ­ Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, ngoài việc làm . tốt 4 nhiệm vụ của đảng viên do điều lệ đảng đã qui định, đảng . viên còn phải làm tốt nhiệm vụ do chi bộ, chính quyền, đoàn thể . giao ­ Thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và . gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh . thần Quy định 76­ QĐ/TW của Bộ Chính trị ­ Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận . và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công . tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm bồi, giúp . đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn . đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên là . một trong những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ . ề tổ chúc kỷ luật. V :. ­ Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức . tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển . của tổ chức ­ Luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng viên và đóng đảng phí . theo quy định ­ Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, mặt . trận và các đoàn . ạn chế. H :. ­ Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện một số công việc chưa đạt . hiệu quả cao đặt biệt là công tác phổ . Nguyên nhân ưu điểm, hạn chế :. Nguyên nhân ưu điểm:.­ Được sự quan tâm đôn đốc kiểm tra nhắc nhỡ của các cấp lãnh . đạo­ Thường xuyên trao đổi học hỏi ở

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.