TAILIEUCHUNG - Kiem diem dang vien 2011 nguyen cong thanh

§¶ng bé huyÖn B¾c Mª §¶ng céng s¶n viÖt bé bhxh b¾c mª -----------******-------------. B¾c mª, ngµy 11 thng 11 n¨ B¶n tù kiÓm ®iÓm. ®nh gi chÊt lîng ®¶ng viªn n¨m 2011. ­ Họ và tên: Nguyễn công Thành Sinh 05 tháng 10 năm 2011. ­ Kết nạp ngày: 22/4/2008 Chính thức: 22/4/2009. ­ Sinh hoạt tại chi bộ: BHXH Đảng bộ: Huyện Bắc . Mê I­Đảng viên tự kiểm điểm . A. u điểm. Ư :. . ề tư tưởng chính trị. V :. ­ Bản thân luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao . động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo . của Đảng, viết nói và làm đúng theo nghị quyết, quan điểm, chính . sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ­Luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách . của Đảng, pháp luật của Nhà nước. đồng thời làm tốt công tác . tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện ­Thực hiện tốt việc học tập dể không ngừng nâng cao trình độ lý . luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nâng lực công tác . ề phẩm chất đạo đức lối sống. V :. ­ Bản thân chấp hành tốt thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống . tham nhũng, lãng phí, quan lieu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ . gìn tư cách, đạo đức tính tuyên phong, gương mẫu của người . đảng viên, không vi phạm Quy định của Bộ Chính trị về những . điều đảng viên không được làm ­ Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự . phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo . vệ, thấy sai kiên quyết phê phán ­ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với . nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có . lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá . nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan lieu, . tham nhũng, lãng . ề thực hiện nhiệm vụ được giao. V :. ­ Luôn hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, ngoài việc làm . tốt 4 nhiệm vụ của đảng viên do điều lệ đảng đã qui định, đảng . viên còn phải làm tốt nhiệm vụ do chi bộ, chính quyền, đoàn thể . giao ­ Thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và . gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh . thần Quy định 76­ QĐ/TW của Bộ Chính trị ­ Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận . và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công . tác kết nạp đảng viên, đảng viên có trách nhiệm chăm bồi, giúp . đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn . đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên là . một trong những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ . ề tổ chúc kỷ luật. V :. ­ Bản thân luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức . tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển . của tổ chức ­ Luôn thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng viên và đóng đảng phí . theo quy định ­ Thực hiện tốt nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, mặt . trận và các đoàn . ạn chế. H :. ­ Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện một số công việc chưa đạt . hiệu quả cao đặt biệt là công tác phổ . Nguyên nhân ưu điểm, hạn chế :. Nguyên nhân ưu điểm:.­ Được sự quan tâm đôn đốc kiểm tra nhắc nhỡ của các cấp lãnh . đạo­ Thường xuyên trao đổi học hỏi ở

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN