TAILIEUCHUNG - QĐ777.Mau 01_HSB

BẢO HIỂM Xà HỘI TỈNH HÀ GIANG Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam MÉu s è 01­ HS HIỂM Xà HỘI HUYỆN BẮC MÊ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Bo co tæng hîp gi¶i quyÕt chÕ ®é èm ®au, thai s¶n vµ trî cÊp d-ìng søc PHSK. Tính đến 30 tháng 11 năm 2011. (Báo cáo theo công văn số 4886/BHXH­CSXH ngày 18/11/2011). (§¬n v Þ tÝnh: ng µy, ®ång ). Sè lao ®éng Trî cÊp èm ®au Trî cÊp thai s¶n Trî cÊp d-ìng søc phôc håi søc khoÎ. Quü l- Sau èm ®au, thai s¶n Sau TNL§-BNN. M· sè Ngµy ¬ng. Tªn ®¬n vÞ ®¬n Tæng Sè l­ît Sè Sè Sè l­ît Sè N÷ nép L­ît TËp T¹i Sè L­ît TËp T¹i Sè. vÞ sè BHXH ng­êi ngµy tiÒn ng­êi ngµy tiÒn ng­êi trung gia tiÒn ng­êi trung gia tiÒn. ®×nh ®×nh. A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. I §¬n vÞ SDL§:. 1 §¬n vÞ A. 2 §¬n vÞ B. 3 §¬n vÞ C. . II C¬ quan BHXH gi¶i quyÕt Tæng céng:. Ngµy 22 thng 11 n¨m 2011. Ng-êi lËp biÓu Phô trch ChÕ ®é BHXH Gim ®èc. (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) Nguyễn Công Thành Nguyễn Công Thành Trần Thị Bích Điệp. LËp theo quý;. Thèng nhÊt lËp trªn khæ giÊy . Ghi. chó. C

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.