TAILIEUCHUNG - TIẾT 61: BÀI TẬP

Vận dụng kiến thức bài “Kính hiển vi - kính thiên văn ” để học sinh giải bài tập trong Sgk. - Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng để giải toán. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về “Kính hiển vi - kính thiên văn” B. Phương pháp: Hướng dẫn gợi mở. II. CHUẨN BỊ: Học sinh làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định B. Kiểm tra: thông qua bài tập C. Bài tập: PHƯƠNG PHÁP 4. Cho kính hiển vi, có: f1 =. | TIẾT 61 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm kỹ năng - Vận dụng kiến thức bài Kính hiển vi - kính thiên văn để học sinh giải bài tập trong Sgk. - Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết rèn luyện kỹ năng để giải toán. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về Kính hiển vi - kính thiên văn B. Phương pháp Hướng dẫn gợi mở. II. CHUÂN BỊ Học sinh làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn đinh B. Kiểm tra thông qua bài tập C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 4. Cho kính hiển vi có Bài 4 - Sgk trang 160 f1 1 cm a. Độ dài quang học c kính hiển vi là d op2 f1 f2 7 f2 4cm - 1 4 12 cm OO 15cm 1 2 DC 25cm Tính a. G b. Gc k Hướng dẫn Vì ngắm chừng ở điểm cực cận nên - Ảnh ảo A2B2 phải nằm ở đâu điểm CC hay d2 - DC - Vì thị kính có tác dụng như kính lúp vậy khi ngắm chừng ở Cc thì G2 k2 5. Cho kính hiển vi có f1 Ỉ cm f2 4 cm d 15 cm OCc 20 cm và OCv Tính d1 trong cách quan sát này G ro - - 75 f. f 7 1 J 2 b. Vì ngắm chừng ở điểm cực cận nên GC d t tvì G2 k2 12 với d2 - Dc - 25 cm . d f -25 4 z - d2 2 7- 3 45 cm d - f - 25 - 4 v 2 7 2 d1 O1O2 - d2 17 - 3 45 13 55 cm X. d1 f1 _ 13 nn_z X - d1 d 0 93 cm d - f 13 55 -1 11 d d_ 13 55 25 Vậy Gc 13 91 d d 0 45 12 Bài 5 - Sgk trang 160 Ta có Ofa d f1 f2 15 1 4 20 cm Khi ngắm chừng ở điểm cực cận OCc 20cm - d2 - 20 cm X d f d2 J f 3 3 cm d2 - f và d1 OO - d2 20 - 3 3 16 7 cm ảnh thật . . d f __ z x d1 1 064 cm 6. Cho kính thiên văn có Khi ngắm chừng ở điểm cực viễn Ta có OCv d2 d2 f2 4 cm và d1 op2 - d2 20 - 4 16 cm ảnh thật d1 1 f 1 067 cm 1 d - f 16 -1 v 7 11 Vậy 1 064 cm d1 1 067 cm Bài 6 - Sgk trang 160 fl 1 2m a. Khi ngắm chừng ở vô cực thì F2 F1 A1 f2 4 cm Do đó O1O2 f1 f2 120 4 124 cm a. Tính O1O2 G W G W f 120 30 f 4 b. Nếu OCv 50cm khi không điều tiết thì G b. Khi không điều tiết thì ảnh ảo của mặt trăng nằm ở điểm và O1O2 cực viễn của mắt. Xem mắt đặt sát thị kính. d2 -OCv - 50 cm _ d f - d dí f - 50 - 4 3 7 cm 2 2 mà O1O2 d1 d2 f1 d2 120 3 7 123 7 cm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.