TAILIEUCHUNG - TIẾT 61: BÀI TẬP

Vận dụng kiến thức bài “Kính hiển vi - kính thiên văn ” để học sinh giải bài tập trong Sgk. - Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng để giải toán. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về “Kính hiển vi - kính thiên văn” B. Phương pháp: Hướng dẫn gợi mở. II. CHUẨN BỊ: Học sinh làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định B. Kiểm tra: thông qua bài tập C. Bài tập: PHƯƠNG PHÁP 4. Cho kính hiển vi, có: f1 =. | TIẾT 61 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm kỹ năng - Vận dụng kiến thức bài Kính hiển vi - kính thiên văn để học sinh giải bài tập trong Sgk. - Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết rèn luyện kỹ năng để giải toán. - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về Kính hiển vi - kính thiên văn B. Phương pháp Hướng dẫn gợi mở. II. CHUÂN BỊ Học sinh làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn đinh B. Kiểm tra thông qua bài tập C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 4. Cho kính hiển vi có Bài 4 - Sgk trang 160 f1 1 cm a. Độ dài quang học c kính hiển vi là d op2 f1 f2 7 f2 4cm - 1 4 12 cm OO 15cm 1 2 DC 25cm Tính a. G b. Gc k Hướng dẫn Vì ngắm chừng ở điểm cực cận nên - Ảnh ảo A2B2 phải nằm ở đâu điểm CC hay d2 - DC - Vì thị kính có tác dụng như kính lúp vậy khi ngắm chừng ở Cc thì G2 k2 5. Cho kính hiển vi có f1 Ỉ cm f2 4 cm d 15 cm OCc 20 cm và OCv Tính d1 trong cách quan sát này G ro - - 75 f. f 7 1 J 2 b. Vì ngắm chừng ở điểm cực cận nên GC d t tvì G2 k2 12 với d2 - Dc - 25 cm . d f -25 4 z - d2 2 7- 3 45 cm d - f - 25 - 4 v 2 7 2 d1 O1O2 - d2 17 - 3 45 13 55 cm X. d1 f1 _ 13 nn_z X - d1 d 0 93 cm d - f 13 55 -1 11 d d_ 13 55 25 Vậy Gc 13 91 d d 0 45 12 Bài 5 - Sgk trang 160 Ta có Ofa d f1 f2 15 1 4 20 cm Khi ngắm chừng ở điểm cực cận OCc 20cm - d2 - 20 cm X d f d2 J f 3 3 cm d2 - f và d1 OO - d2 20 - 3 3 16 7 cm ảnh thật . . d f __ z x d1 1 064 cm 6. Cho kính thiên văn có Khi ngắm chừng ở điểm cực viễn Ta có OCv d2 d2 f2 4 cm và d1 op2 - d2 20 - 4 16 cm ảnh thật d1 1 f 1 067 cm 1 d - f 16 -1 v 7 11 Vậy 1 064 cm d1 1 067 cm Bài 6 - Sgk trang 160 fl 1 2m a. Khi ngắm chừng ở vô cực thì F2 F1 A1 f2 4 cm Do đó O1O2 f1 f2 120 4 124 cm a. Tính O1O2 G W G W f 120 30 f 4 b. Nếu OCv 50cm khi không điều tiết thì G b. Khi không điều tiết thì ảnh ảo của mặt trăng nằm ở điểm và O1O2 cực viễn của mắt. Xem mắt đặt sát thị kính. d2 -OCv - 50 cm _ d f - d dí f - 50 - 4 3 7 cm 2 2 mà O1O2 d1 d2 f1 d2 120 3 7 123 7 cm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT