TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đề 12) MÔN VẬT LÝ KHỐI A

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (đề 12) môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 12 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Một đường dây có điện trở 4Q dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuât đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U 10kV công suất điện là 400kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosọ 0 8. Có bao nhiêu phân trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt A. 1 6 . B. 2 5 . C. 6 4 . D. 10 . Câu 2 Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao động x1 2ạ 3 cos 2nt 0 3 cm x2 4cos 2nt cm và x3 8cos 2nt - cm. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp lần lượt là A. 12ncm s và -k 6 rad . B. 12ncm s và rad. C. 16ncm s và rad. D. 16ncm s và - rad. Câu 3 Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f 40Hz tốc độ truyền sóng là v 60cm s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là A. 7. B. 8. C. 10. D. 9. Câu 4 Cần năng lượng bao nhiêu để tách các hạt nhân trong 1 gam 4 He thành các proton và nơtron tự doở Cho biết mHệ 4 0015u mn 1 0087u mp 1 0073u 931MeV. A. 5 J. B. 4 J. C. 6 J. D. 8 J. Câu 5 Trong dao động điều hoà phát biểu nào sau đây là không đúng A. Cứ sau một khoảng thời gian T chu kỳ thì vật lại trở về vị trí ban đầu. B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. Câu 6 Một vật dao động điều hoà với biên độ A 4cm và chu kỳ T 2s chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x 4cos 2ũt - cm. B. x 4cos ũt - cm. C. x 4cos 2ũt cm. D. x 4cos ũt ũ cm. Câu 7 Để phản ứng 62C Ỵ 3 4He có thể xảy ra lượng tử Y phải có năng lượng tối thìểu là bao nhiêuở Cho biết mC 11 9967u ma 4 0015u .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN