TAILIEUCHUNG - Giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn tạo ảnh cưới nghệ thuật bằng cách sử dụng transfrom selection p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 13. Tạo lớp Selective color chỉnh màu Red thông số -11 0 0 -7 màu Yellows thông số -2 0 0 0 14. Tạo 1 layer mới dùng công cụ Burn tool làm tối 1 số vùng cần thiết trên mặt nhân vật như hình 1 lớp Chanel Mixer chọn Preset là Custom chỉnh màu Blue 0 100 -2 opacity 20

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG