TAILIEUCHUNG - Đề tài: Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Òám Kỉnh tõ ehính Irị. LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước nhất là nước đang phát triển phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu hơn 80 dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông năng suất lao động thấp nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn. Từ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu em đã quyết định tự chọn đề tài Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp để nghiên cứu. Với đề tài này em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 phần I- Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn. II- Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam. III- Phương hướng mục tiêu và giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010. SV Nguyễn Trọng Nghĩa 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án Kỉnh tõ ehính trị. SV Nguyễn Trọng Nghĩa 2 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Òám Kỉnh tõ ehính Irị. CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN VIỆT NAM. I- CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG GHUyỂN DỊCH cơ CẤU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN