TAILIEUCHUNG - Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập.

Tham khảo tài liệu 'đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập. Thông tin Lĩnh vực thống kê Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng Quyết định số ký kinh doanh hợp tác xã đồng. 68 2007 QĐ-UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 2. 3. Tên bước Mô tả bước Hợp tác xã đến nhận đơn đăng ký kinh doanh tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện điền thông tin xong sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xem xét tính hợp lệ hồ sơ hướng dẫn bổ sung nếu cần Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho hợp tác xã và thu lệ phí đúng theo quy định. Lập thủ tục chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện ký. Sau đó trả kết quả lại cho hợp tác xã. Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu . Thanh phan ho so 2. Bien ban sap nhap. 3. Dieu le hop tac xa. 4. Ban chinh Giay chung nhan dang ky kinh doanh. So bo ho so 01 Ten man don man to khai Van ban qui dinh 1. Don dang ky kinh doanh hop tac xa Thong tu 05 2005 TT-BKH cua B. Yeu can Yeu cau hoac dieu kien de thuc hien TTHC Noi dung Van ban qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.