TAILIEUCHUNG - Reservoir Formation Damage Episode 2 Part 4

Tham khảo tài liệu 'reservoir formation damage episode 2 part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cake Filtration Mechanism Parameters and Modeling 307 Table 12-2 Model Input Parameters Parameter Symbol Data 1 Data II Cake porosity without compaction and small particle retention cm pore volume cm3 bulk volume r 1 Cake particle volume fraction cm particle cm3 bulk volume 1 -r Particle density gí cm Pp Carrier fluid water density glcm Pl Slurry total particle mass fraction g particles slurry lurry Slurry total particle volume fraction cm3 particles cm3 slurry ƠJ urry Slurry total particle mass per carrier fluid volume g particle cm3 carrier fluid Ị 1 pl slurry 1 _ 1 Pp slurry Pl pf slurry slurry 1 Slurry carrier fluid volume fraction cm3 carrier fluid cm3 slurry eí 1 1-1 plislurry pp Ppf . PJ slurry Slurry carrier fluid volumetric flux cm3 carrier fluid cm2 cake surface s l slurry O 3 b X 10 3 d Slurry injection pressure atm Pe Filter outlet pressure atm Civan F. 1998b reprinted by permission of the AIChE 1998 AIChE All rights reserved. 308 Reservoir Formation Damage Table 12-2 continued Parameter Symbol Data 1 Data II Slurry small particles mass per carrier fluid volume g small parti-cles cm3 carrier fluid p2l slurry ppG p2l slurry Slurry small particles volume per carrier fluid volume cm3 small parti-cles cm3 carrier fluid ơpH lurry cp2l pp siurry Filtrate small particle mass per carrier fluid volume g small parti-cle cw3 carrier fluid Cp2l ftiter 0 0 Filter thickness cm Lf Slurry side filter radius cm Filtrate side filter radius cm rt Rate constant for small particle deposition within the cake s l kd X IO 35 3 6 Rate constant for small particle entrainment within the cake J1 ke X 10-5 5 Rate constant for total particle deposition over the slurry side cake surface dimensionless z 75a p Rate constant for total particle erosion over the slurry side cake .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.