TAILIEUCHUNG - Tổng hợp đề thi thử môn Vật Lý 2011 : Đề số 07

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn vật lý 2011 : đề số 07', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 7 ĐẢO TẠO MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Một đường dây có điện trở 4Q dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuât đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U 10kV công suất điện là 400kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosọ 0 8. Có bao nhiêu phân trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt A. 1 6 . B. 2 5 . C. 6 4 . D. 10 . Câu 2 Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao động x1 2 3 cos 2nt ũ 3 cm x2 4cos 2nt cm và x3 8cos 2nt - cm. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp lần lượt là A. 12ncm s và -k 6 rad . B. 12ncm s và rad. C. 16ncm s và ũrad. D. 16ncm s và - ũrad. Câu 3 Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f 40Hz tốc độ truyền sóng là v 60cm s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là A 7. B. 8. C. 10. D. 9. Câu 4 Cần năng lượng bao nhiêu để tách các hạt nhân trong 1 gam 2 He thành các proton và nơtron tự doở Cho biết mHệ 4 0015u mn 1 0087u mp 1 0073u 931MeV. A. 5 J. B. 4 J. C. 6 J. D. 8 J. Câu 5 Trong dao động điều hoà phát biểu nào sau đây là không đúng A. Cứ sau một khoảng thời gian T chu kỳ thì vật lại trở về vị trí ban đầu. B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. Câu 6 Một vật dao động điều hoà với biên độ A 4cm và chu kỳ T 2s chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x 4cos 2ũt - cm. B. x 4cos ũt - cm. C. x 4cos 2ũt DDD cm. D. x 4cos ũt DDD cm. Câu 7 Để phản ứng 62C Y 3 4He có thể xảy ra lượng tử Y phải có năng lượng tối thìểu là bao nhiêuở Cho biết mC 11 9967u ma 4 0015u .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.