TAILIEUCHUNG - Kiểu mảng (tiết 1/2)

Kiến thức - Biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng một chiều. Biết được một laọi biến có chỉ số. - Biết cáu trúc tạo kiểu mảng một chiều và cáhc khai báo biến kiểu mảng một chiều. 2. Kĩ năng - Tạo được kiểu mảng một chiều và sử dụng biến mảng một chiều trong ngônngữ lập trình Pascal để giải quyết một số bài toán cụ thể. | Kiểu mảng tiết 1 2 I. Mục tiêu. 1. Kiến thức - Biết được một kiểu dữ liệu mới là kiểu mảng một chiều. Biết được một laọi biến có chỉ số. - Biết cáu trúc tạo kiểu mảng một chiều và cáhc khai báo biến kiểu mảng một chiều. 2. Kĩ năng - Tạo được kiểu mảng một chiều và sử dụng biến mảng một chiều trong ngônngữ lập trình Pascal để giải quyết một số bài toán cụ thể. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuản bị của giáo viên. - Máy chiếu Projector máy vi tính để giới thiệu ví dụ và minh họa. 2. Chuẩn bị của học sinh. Sách giáo khoa. III. Hoạt động dạy - học. 1. Hoạt động 1 Tìm hiểu ý nghĩa của mảng một chiều. a. Mục tiêu Biết được ý nghĩa và sự cần thiết của kiểu mảng một chiều trong việc giải quyết một số bài toán. Biết được khái niệm kiểu mảng một chiều. b. nội dung - Ví dụ Nhập vào nhiệt độ trung bình của mỗi ngày trong tuần . Tính và in ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày trong tuần có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình tính được. - Chương trình minh họa. Program nhiet do tuan Var t1 t2 t3 t4 t5 t6 tb real dem integer Begin Write Nhap vao nhiet do cua 7 ngay readln t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 7 dem 0 if t1 tb then dem dem 1 if t2 tb then dem dem 1 if t3 tb then dem dem 1 if t4 tb then dem dem 1 if t5 tb then dem dem 1 if t6 tb then dem dem 1 if t7 tb then dem dem 1 Write nhiet do trung binh tuan tb Writeln So ngay nhiet do cao hon nhiet do trung binh tuan dem readln End. - Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử co cùng kiểu dữ liệu. Các phần tử trong mảng có cùng chung một tên và phân biệt nhau bởi chỉ số. Để mô tả mảng một chiều cần xác định được kiểu của các phần tử và cách đánh số các phần t ử của nó. - Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có quy tắc cho phép xác định tên kiểu mảng số lượng phần tử kiểu dữ liệu của từng phần tử cách khia báo một biến mảng và cách tham chiếu đến từng phần tử của từng mảng. c. Các bước tiến hành hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Chiếu đề bài và chương trình ví 1. Quan sát trên màn hình suy nghĩ dụ lên bảng. và trả

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.