TAILIEUCHUNG - Cân bằng và chuyển động của VR

Tài liệu tham khảo các bài tập vật lý 10 | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. ĐỂ BÀI CÂN BẰNG YÀ CHUyỂN ĐỘNG CỦA VR Bài 1 Ở trường hợp nào sau dây lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục A. Lực có giá cắt trục quay. B. Lực có giá song song với trục quay. C. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay. Bài 2 Người ta khoét một lỗ tròn bán kính R 2 trong một đĩa tròn đồng chất bán kính R. Trọng tâm của phẩn còn lại cách tâm đĩa tròn lớn bao nhiêu A. R 2 B. R 4 C. R 3 D. R 6 Bài 3 Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F 20N khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là d 30 cm. Momen của ngẫu lực là A. M 0 6 Nm . B. M 600 Nm . C. M 6 Nm . D. M 60 Nm . Bài 4 Một quả cẩu đồng chất có khối lượng 4kg được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc a 300. Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cẩu với tường. Lấy g 9 8m s2. Lực của quả cẩu tác dụng lên tường có độ lớn gần bằng là A. 23N. B. 22 6N. C. 20N. D. 19 6N. Bài 5 Khi một lực tác dụng vào vật rắn yếu tố nào sau đây của lực có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực A. độ lớn B. chiều C. điểm đặt D. phương Bài 6 Treo một vật rắn không đồng chất ở đẩu một sợi dây mềm. Khi cân bằng dây treo không trùng với. A. đường thẳng đứng nối điểm treo N với trọng tâm G. B. trục đối xứng của vật. C. đường thẳng đứng đi qua điểm treo N. D. đường thẳng đứng đi qua trọng tâm G. Bài 7 Ba lực đồng quy tác dụng lên vật rắn cân bằng có độ lớn lần lượt là 12N 16N và 20N. Nếu lực 16N không tác dụng vào vật nữa thì hợp lực tác dụng lên vật là A. 16N. B. 20N. C. 15N. D. 12N. Bài 8 Chọn câu phát biểu đúng Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm A. thấp nhất so với các vị trí lân cận. C. cao nhất so với các vị trí lân cận. B. cao bằng với các vị trí lân cận. D. bất kì so với các vị trí lân cận. Bài 10 Kết luận nào dưới đây về điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.