TAILIEUCHUNG - Bài kiểm tra thường xuyên môn vật lý 10

Câu 1. Chọn câu phát biểu đúng : A. Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định. B. Mô men lực chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực. C. Ngẫu lực không có đơn vị đo. D. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau, có giá khác nhau cùng tác | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. BÀI KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN Môn Vật lý - Lớp 10 NC Thời gian làm bài 20 phút Họ tên học sinh .Lớp 10 A . . . Học sinh tô kín các ô đáp án đúng. 01. 04. 07. 10. 02. 05. 08. 11. 03. 06. 09. 12. ĐỀ BÀI Câu 1. Chọn câu phát biểu đúng A. Qui tắc mô men chỉ áp dụng cho vật có trục quay cố định. B. Mô men lực chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực. C. Ngẫu lực không có đơn vị đo. D. Ngẫu lực là hệ hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau có giá khác nhau cùng tác dụng vào một vật. Câu 2. Một tấm ván nặng 240N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2 4m và cách điểm tựa B 1 2m. Lực tác dụng mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương A và B là A. 160N. B. 80N. C. 120N. D. 90N. Câu 3. Lực 10N là hợp lực của cặp lực nào sau đây A. 5N 4N. B. 3N 15N. C. 2N 13N. D. 6N 8N. Câu 4. Một thanh chắn đường dài 7 8m có trọng lượng 2100N và có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1 2 m .Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1 5m . Để giữ thanh ấy nằm ngang vào đầu bên phải có giá trị nào sau đây A. 2100N. B. 150N . C. 100N. D. 780 N. Câu 5. Chọn câu Đúng A. Mô men của ngẫu lực bằng tổng số mô men của từng lực hợp thành ngẫu lực đó. B. Ngẫu lực gồm nhiều lực tác dụng lên vật. C. Mô men của ngẫu lực bằng tổng đại số mô men của từng lực hợp thành ngẫu lực đối với trục quay bất kỳ vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực. D. Mô men của ngẫu lực bằng tổng véc tơ của các lực nhân với cánh tay đòn của ngẫu lực đó. Câu 6. Một vật rắn phẳng mỏng dạng một tam giác đều ABC cạnh a 20cm. Người ta tác dụng vào một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn 8 0N và đặt vào hai đỉnh A và C và song song với BC. Momen của ngẫu lực là A. 1 38 Nm. B. 13 8T0 2Nm. C. 13 8 Nm. D. 1 . Câu 7. Chọn câu sai. A. Hợp lực của hai lực song song ngược chiều bao giờ cũng có độ lớn nhỏ hơn độ lớn của mỗi lực thành phần. B. Chỉ có thể tổng hợp hai lực không song song

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.