TAILIEUCHUNG - Các thuật toán tìm kiếm

Thăm tất cả các fần tử của mảng bắt đầu từ fần tử đầu tiên. So sánh key với mỗi fần tử của list hoặc mảng. Nếu fần tử tìm kiếm được tìm thấy, chỉ số của nó(vị trí trong mảng) được trả tìm kiếm không thành công thì trả về -1. Lưu ý rằng tìm kiếm tuần tự không đòi hỏi các fần tử của list fải được đặt theo 1 thứ tự đặc biệt nào. | Chủ đề của tuần Các thuật toán tìm kiếm Tìm kiếm tuần tự Sử dụng lính gác Tìm kiếm tự sắp xếp Tìm kiếm tuần tự (linear search) Thăm tất cả các fần tử của mảng bắt đầu từ fần tử đầu tiên. So sánh key với mỗi fần tử của list hoặc mảng. Nếu fần tử tìm kiếm được tìm thấy, chỉ số của nó(vị trí trong mảng) được trả tìm kiếm không thành công thì trả về -1. Lưu ý rằng tìm kiếm tuần tự không đòi hỏi các fần tử của list fải được đặt theo 1 thứ tự đặc biệt nào. Sequential Search (tìm kiếm tuần tự) int LinearSearch (T M[], int N, T X){ int k = 0; while (M[k] != X && k int sequential_search(char* items,int count,char key) { Register int t; for(t=0;t int sequential_search(char* items,int count,char key) { Register int t; for(t=0;t

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.