TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 4

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điều hòa - đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Dao động điều hoà - Đề 4 Câu hỏi 1 Cho mội hệ cơ như hình vè trong đó M lả một vãi cỏ khối lượng 0 1 kg tò xo có dộ cứng k - 200 N m sợi dày vả ròng rạc có khôi lượng không đáng ke và g - 10 m s - ÎT m s Khi kẽo vật xuống duói một doạn rối buông nhẹ tinh chu kỷ dao dộng cứa vật. 0 63s B. T - 0 28s D. T 0 20s 0 l4s A. B. C. D. E. Câu hỏi 2 Cho một lõ xo khối lương không dáng kể dộ cứng k 100 N m. Một dầu của lò xo được gán vào một trục quay thẳng dứng A tại một điểm 0 dầu kia gẳn vói một quả cầu M khối lượng m 50g- cá lò xo và quả cầu dược lồng vào một thanh cúng OĐ khói lượng không dáng kế sao cho quả câu có the trượt không ma sát trên thanh khối tâm nằm trân OD Ngưòĩ ta cho hệ quay quanh trục A với vận tốc góc ù 10 ít rad s. Tinh độ dãn cúa lò xo so vói khi hệ chúa quay. Cho g 10 m s ir - 10. A. 0 30m D. 0 15m B. c. 0 19m Câu hỏi 3 Treo một vật có khối lượng 1 kg vào một lò xo có độ cứng k 98 N m. kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng về phía dưới đến vị trí x 5 cm rồi thả ra. Tìm gia tốc cực đại của dao động điều hòa của vật. A. 4 90 m s2 B. 2 45 m s2 C. 0 49 m s2 D. 0 10 m s2 E. 0 05 m s2 . r _ r _ r _ r _ r A. B. C. D. E. Câu hỏi 4 Một con lắc đơn dao động với li giác rất bé 0. Tính cường độ lực hồi phục khi quả nặng có khối lượng 10kg. Cho g 9 8 m s2. A. F 980 N B. F 98 N C. F 9802 N D. F 98sin0 N C. F 98cos0 N . r _ r _ r r _ r A. B. C. D. E. Câu hỏi 5 Nếu cả dộ cứng tỉ của 16 xo và khổỉ tượng 111 của vặt treo đầu lờ xo đều tiìng gấp dôi. chu kỳ cửa dao dộng điểu hòa của vật sẽ lăng bao nhiêu lẩn A Không thay đổi. B. Gấp ựi làn lầrt 2 lần. L -ị lần . r r r r r A. B. C. D. E. Câu hỏi 6 Chuyển động tròn đều có thể xem như tổng hợp của hai giao động điều hòa một theo phương x và một theo phương y. Nếu bán kính quỹ đạo của chuyển động tròn đều bằng 1m và thành phần theo y của chuyển động được cho bởi y sin 5t tìm dạng chuyển động của thành phần theo x. A. x 5cos 5t B. x 5cos 5t n 2 C. x cos 5t D. x sin 5t E. x sin 5t n . r r _ r r _ r