TAILIEUCHUNG - Đề tài: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. rr J Ị ví Ị - TìỀu luận tviêL hục MỤC LỤC I. Lý luận chung về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 1. Vật chất 2. ý thức 3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức II. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế ở nuớc ta hiện nay . 1. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vào mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chỉnh trị. 2. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở nước ta hiện nay. Kết luận. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. rr J Ị ví Ị - TìỀu luận tviêL hục ĐỂ TẢI MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHAT VẢ ý THỨC TRONG VIỆC x y DỤNG NỂN KINH TẾ MỚI HIỆN NAy Ở NƯỚC TA LỜI NÓI ĐẦU Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian qua đã và đang tạo ra một thế lực mới để nuớc ta buớc vào một thời kì phát triển mới Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã đuợc tạo ra quan hệ giữa nuớc ta và các nuớc trên thế giới ngày càng đuợc mở rộng .Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đổng thế giới đuợc tăng thêm. Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế và đời sống xã hội Các nuớc đều có co hội phát triển. Tuy nhiên do uu thế công nghệ và thị truờng thuộc về các nuớc phát triển khiến cho các nuớc chậm phát triển đứng truớc một thách thức to lớn. Nguy co tụt hậu ngày càng cao mà điểm xuất phát của nuớc ta quá thấp lại phải đi lên từ môi truờng cạnh tranh quyết liệt . Truớc tình hình đó cũng với xu thế phát triển của thời đại Đảng và nhà nuớc cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nuớc trong đó đổi mới kinh tế đóng vai trò then chốt giữ vai trò chủ đạo .Đổng thời đổi mới kinh tế là một vấn đề cấp bách bởi giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có mối quan hệ giữa vật chất và ý thức sẽ cho phép chúng ta vận dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.