TAILIEUCHUNG - CHUYÊN ĐỀ 1: Phương trình và hệ phương trình

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 1: phương trình và hệ phương trình', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHUYÊN ĐỀ 1 Phương trình và hệ phương trình. phương trình bằng cách đặt ẩn phụ thích hợp. Bài 1 Gpt 10. ì2 Ỳ x 1 y í x 2 ĩ Ỳ x - 1 11. Ỳ x2 - 1 0. í x2 - 4 ì Giải x 2 x 2 u ----7 v ----7 x 1 x 1 Đặt 1 . Ta có v2 0 u-v . 10u-v 0 u v hoặc 10u v. Xét các trường hợp thay vào 1 ta tìm được x một cách dễ dàng. Bài 2 Gpt x2 - 4x 3 . x2 - 6x 8 15. Giải Đặt x2 - 5x 5 u 1 . Ta có x2 - 4x 3 . x2 - 6x 8 15 x-1 . x-3 . x-2 . x-4 -15 0 x-1 . x-2 . x-3 . x-4 -15 0 x2-5x 4 . x2-5x 6 -15 0 u-1 . u 1 -15 0 u2-16 0 u 4. Thay các giá trị của u vào 1 ta dễ dàng tìm được x. Bài 3 Gpt í 2 y x 1 y 90. Giải PT x2. 1 x 1 2 1 x -1 2 t _ 2 2x2 2 90. x . - T x2 -1 2 90. fe 1 y x -1 y Đặt u x2 u 0 1 . Ta có u. 2 2 90 2u2 2u 90. u -1 2 u 1 . u -1 2 88u2 - 182u 90 0. Từ đây ta dễ dàng tìm được u thay vào 1 ta tìm được x. Bài 4 Gpt vx V2x - 3 12. x -1 . Giải Đặt 3x u 32 x - 3 V 1 . Có u V 4. u3 V3 u3 V3 3uv. u V 4. u3 V3 3. u v . u2 - 2uv V2 0 3. u v . u - v 2 0 u -V u V Xét các trường hợp thay vào 1 ta dễ dàng tìm được x. Bài 5 Gpt V5x3 3x2 3x - 2 1 3x 1 . Giải Từ 1 suy ra 2a 5x 3 3x2 3x - 2 x 2 6 x -1 20x3 12x2 12x - 8 x4 36x2 1 12x3 - 2x2 -12x 24 9 x4 - 8x3 22x2 - 24x 9 0 x 0 . x2 - 8x 22- -V 0. x x 3 Đặt x - y ta có x y2 - 8y 16 0 suy ra y 4 thay vào ta dễ dàng tìm được x. Bài 6 Gpt x 1 . x-4 3. x-4 . -18 0 1 . V x - 4 Giải Điều kiện x 4 hoặc x -1. Nếu x 4 1 trở thành x 1 . x - 4 3 .ự x 1 . x - 4 -18 0 Đặt 7 x 1 . x - 4 y 0 2 ta có y2 3y -18 0. Từ đó ta dễ dàng tìm được y thay vào 2 ta tìm được x. Nếu x -1 1 trở thành x 1 . x - 4 - 3 J x 1 . x - 4 -18 0 Đặt yỊ x 1 . x - 4 y 0 3 ta có

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.