TAILIEUCHUNG - Giáo án môn Toán lớp 3 Tên bài dạy : CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Có nhớ một lần )

học sinh. mới: a. Hoạt động1: Giới thiệu bài: Mục tiêu: HS nhớ được tên bài học mà các em sẽ học. Cách tiến hành: + Giáo viên nêu mục đích và giờ học và ghi tên bài lên bảng. b. Hoạt động2: Hướng dẫn thực hiện phép cộng các số có ba chữ số . + 1 học sinh lên | Bài dạy CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ Có nhớ một lần A. MụC TIÊU. Giúp học sinh Trên cơ sở phép cộng khômg nhớ đã học biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc hàng trăm . Củng cố ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc đơn vị tiền Việt Nam. B. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC CHủ YếU. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH tra bài cũ Gọi học sinh lên bảng làm bài 1 2 3 5. Nhận xét chữa bài và cho điểm 2 học sinh. học sinh. mới a. Hoạt độngl Giới thiệu bài Mục tiêu HS nhớ được tên bài học mà các em sẽ học. Cách tiến hành Giáo viên nêu mục đích và giờ học và ghi tên bài lên bảng. b. Hoạt động2 Hướng dẫn thực hiện phép cộng các số có ba chữ số Muĩc tiêu Như mục tiêu 1 của bài. Cách tiến hành Phép cộng 435 127 Giáo viên viết lên bảng 435 127. Yêu cầu học sinh đặt tính Yêu cầu học sinh cả lớp suy nghĩ Nghe giới thiệu 1 học sinh lên bảng đặt tính lớp làm vào bảng con. 435 127 562 - 5 cộng 7 bằng 12 viết 2 nhớ 1 - 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6 viết 6 và tự thực hiện phép tính trên sau đó cho học sinh nêu cách tính. - 4 cộng 1 bằng 5 viết 5 Học sinh đặt tính và làm bảng con sau đó nêu cách tính. Phép cộng 256 162 Giáo viên viết lên bảng và các bước tiến hành tương tự như với phép cộng 435 127. Lưu ý Phép cộng 435 127 là phép cộng có nhớ 1 lần từ hàng đơn vị sang hàng chục. Phép cộng 256 162 là có nhớ 1 lần từ hàng chục sang hàng trăm. 5 học sinh lên bảng lớp làm vào c. Hoat động3 Luyện tập - thực hành vở. Mục tiêu Như mục tiêu 2 của .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.